Start   Aktualności   |  Projekty  |  Fundacja  |  Ulica Piotrkowska  |  Kontakt
       
  Komunikaty Fundacji  
2021
17/05
Regulamin Konkursu Potęga Łodzi
 
  << wróć do listy aktualności  

REGULAMIN KONKURSU FOTOGRAFICZNEGO
POTĘGA ŁODZI — POWER OF ŁÓDŹ 2021”

 

I.     INFORMACJE OGÓLNE

 1. Przedmiotem regulaminu jest Konkurs Fotograficzny „Potęga Łodzi — Power of Łódź 2021” - zwany dalej Konkursem.
 2. Konkurs ma zasięg ogólnopolski.
 3. Organizatorem Konkursu jest Fundacja Ulicy Piotrkowskiej z siedzibą w Łodzi przy ul. Piotrkowskiej 102, zwana dalej „Organizatorem” lub „Fundacją”.
 4. Konkurs organizowany jest we współpracy z Urzędem Miasta Łodzi.
 5. Konkurs ma formułę otwartą i odbywa się w dwóch kategoriach wiekowych:

a)     kategoria I: do 16 lat,

b)     kategoria II: open - powyżej 16 lat.

6.     Celem Konkursu jest zainteresowanie uczestników (amatorów i profesjonalistów) Łodzią imponującą swoją historią w jej współczesnym życiu.

 

II.     WARUNKI UCZESTNICTWA

 1. Uczestnik samodzielnie wymyśla 5-cyfrowy kod do oznaczania zgłaszanych zdjęć.
 2. Uczestnik może zgłosić maksymalnie 3 zdjęcia. W przypadku zdjęć składających się na cykl lub panoramę każde zdjęcie liczone jest osobno (tzn. w przypadku, gdy cykl lub panorama liczy 3 zdjęcia, to wyczerpuje to pulę zdjęć możliwych do zgłoszenia przez jednego Uczestnika).
 3. Sąd Konkursowy ma prawo wyłączyć pojedyncze zdjęcia z cyklu.
 4. Zdjęcia mogą być wykonane dowolną techniką: czarno-białe lub barwne.
 5. Zdjęcia nie mogą być oprawione, zawinięte w rulon/tubę
 6. Odbitki powinny być wykonane w formacie:

a)     kategoria I: dłuższy bok 30 cm,

b)     kategoria II: dłuższy bok 45-50 cm.

 1. Na odwrocie każdego zdjęcia należy umieścić w zgodzie z informacjami zawartymi w Karcie Zgłoszenia:

a)     5-cyfrowy kod uczestnika,

b)     tytuł zdjęcia,

c)     numer kolejny zdjęcia,

d)     kategorię, w której uczestnik startuje,

e)     sugestie dotyczące ekspozycji,jeśli zdjęcie składa się na cykl lub panoramę.

 1. Cyfrowe kopie zdjęć w rozdzielczości minimum 300 DPI (w formacie odpowiednim do wymogów danej kategorii) należy nagrać na płytę CD lub DVD. Nazwy plików/zdjęć powinny być opisane zgodnie z tytułami zdjęć podanymi w Karcie Zgłoszenia. Płytę należy podpisać 5-cyfrowym kodem uczestnika.
 2. Wzór Karty Zgłoszenia należy pobrać ze strony internetowej Organizatora/Facebooka, wypełnić oraz opatrzyć własnoręcznym podpisem.
 3. Niepełnoletni Uczestnik uzyskuje na Karcie Zgłoszenia podpis przedstawiciela ustawowego (rodzica lub opiekuna), wyrażający jego zgodę na udział uczestnika w Konkursie oraz składa swój podpis. W przypadku uczestnika, który nie ukończył 13 roku życia, zgłoszenia oraz wszelkie oświadczenia w jego imieniu składa przedstawiciel ustawowy (rodzic lub opiekun).
 4. Dokumenty należy składać w zaklejonej, sztywnej kopercie opatrzoną 5-cyfrowym kodem uczestnika oraz adnotacją „Potęga Łodzi 2021”. Zdjęcia pogięte, zwinięte w rulon nie będą przyjmowane.

W kopercie należy umieścić zdjęcia, wypełnioną Kartę Zgłoszenia oraz płytę CD lub DVD (podpisaną 5-cyfrowym kodem) z podpisanymi cyfrowymi kopiami zdjęć. Zgłoszenia przygotowane wg ww. wymogów należy składać w siedzibie Organizatora wedle terminarza podanego w części VI niniejszego regulaminu.

 1. Zgłoszenia niespełniające ww. wymogów zostaną wykluczone z Konkursu.

 

III.   NAGRODY

 1. Oceny zdjęć dokona Sąd Konkursowy powołany przez Organizatora. Decyzje Sądu Konkursowego są ostateczne.
 2. Dla laureatów Konkursu przewidziane są nagrody rzeczoweoraz 3 wyróżnienia w formie albumów fotograficznych.
 3. Sąd Konkursowy może przyznać nagrody finansowe, jeśli znajdą się na ten cel środki.
 4. Wszystkie nagrodzone prace wejdą w skład fototeki „Potęga Łodzi”, którą jest zbiór odbitek oraz cyfrowych wersji zdjęć przechowywanych w siedzibie Organizatora.
 5. Wybrane zdjęcia zgłoszone do Konkursu zostaną zaprezentowane na wystawie pokonkursowej, która zorganizowana zostanie w Łódzkim Towarzystwie Fotograficznym, a następnie zostaną opublikowane na stronie internetowej Organizatora i portalach społecznościowych w internecie. O kwalifikacji zdjęć na wystawę decyduje Sąd Konkursowy.
 6. Zdjęcia zakwalifikowane na wystawę mogą stanowić treść albumu „Potęga Łodzi - Power of Łódź” wydawanego co trzy edycje Konkursu. Autorzy zdjęć zaprezentowanych w albumie otrzymają egzemplarz autorski. Kolejny (piąty) album „Potęga Łodzi - Power of Łódź” zostanie wydany w 2021 roku i będzie zawierać zdjęcia konkursowe z edycji 2019, 2020 i 2021. O kwalifikacji zdjęć do albumu decyduje Organizator.
 7. Wyniki Konkursu zostaną podane w trakcie wernisażu wystawy pokonkursowej, po czym zostaną opublikowane na stronie internetowej Organizatora.
 8. Laureaci Konkursu, którzy nie wezmą udziału w wernisażu wystawy pokonkursowej zostaną poinformowani o werdykcie Sądu Konkursowego drogą telefoniczną lub mailową w oparciu o dane wskazane w Karcie Zgłoszenia. Laureaci Konkursu są zobowiązani odebrać nagrody w ciągu 30 dni od ogłoszenia wyników Konkursu.

IV. PRAWA AUTORSKIE

 1. Uczestnik zgłaszając zdjęcia do Konkursu potwierdza, że:

a)      jest autorem zdjęć zgłoszonych do Konkursu i przysługują mu w pełni majątkowe prawa autorskie do tych zdjęć;

b)      autorskie prawa majątkowe do zdjęć w żaden sposób nie są ograniczone ani obciążone, a w szczególności żadnej osobie trzeciej nie przysługują jakiekolwiek prawa do zdjęć;

c)      przeniesienie na Fundację autorskich praw majątkowych, ani korzystanie ze zdjęć przez Fundację lub osoby trzecie, którym Fundacja udzieli prawa do korzystania ze zdjęć, nie będzie w żaden sposób naruszać jakichkolwiek praw osób trzecich.

 1. W razie wystąpienia przez osoby trzecie przeciwko Fundacji z roszczeniami z powodu naruszenia praw własności intelektualnej, w tym w zakresie autorskich praw majątkowych, Uczestnik podejmie wszelkie kroki niezbędne do obrony przed tymi roszczeniami, a w przypadku, gdy wskutek wystąpienia z takimi roszczeniami Fundacja lub osoby trzecie, którym Fundacja udzieli prawa do korzystania ze zdjęć, będą musiały zaniechać korzystania ze zdjęć, Uczestnik naprawi wszelkie szkody wynikające z roszczeń osób trzecich, w tym zwróci wszelkie koszty i wydatki poniesione w związku z tymi roszczeniami.
 2. Zgłaszając swój udział w Konkursie Uczestnik wyraża nieodwołalną, bezterminową zgodę na nieodpłatne, nieograniczone terytorialnie wykorzystywanie zdjęć przez Organizatora dla promocji Konkursu oraz działań komercyjnych, informacyjnych i edukacyjnych na następujących polach eksploatacji: w zakresie utrwalania i zwielokrotniania utworu - wytwarzanie określoną techniką egzemplarzy zdjęć, w tym techniką drukarską, reprograficzną, zapisu magnetycznego oraz techniką cyfrową; w zakresie rozpowszechniania utworu - publiczne wyświetlenie, odtworzenie, nadawanie, a także publiczne udostępnianie utworu w taki sposób, aby każdy mógł mieć do niego dostęp w miejscu i w czasie przez siebie wybranym, w tym za pośrednictwem sieci Internet i satelity, druku w dowolnej liczbie publikacji i w dowolnym nakładzie, z zastrzeżeniem, że wykorzystywanie zdjęć w tym celu jest możliwe wyłącznie za opatrzeniem ich imionami i nazwiskami uczestników oraz adnotacją o Konkursie.
 3. Z chwilą wypłaty nagrody lub wręczenia innych nagród lub wyróżnień Uczestnikom Konkursu, dochodzi do przeniesienia autorskich praw majątkowych do zdjęć nagrodzonych lub wyróżnionych na następujących polach eksploatacji:

a)      obrót na terenie całego świata egzemplarzami zdjęć w postaci dostarczonych przy zgłoszeniu do udziału w Konkursie odbitek zdjęć i ich wersji cyfrowych, w tym w szczególności sprzedaż posiadanych egzemplarzy zdjęć – odbitek i wywołanych egzemplarzy cyfrowych za cenę dowolnie ustaloną przez Fundację;

b)      rozpowszechnianie egzemplarzy zdjęć zgłoszonych do udziału w Konkursie poprzez publiczne wykonanie, wystawienie, wyświetlenie, odtworzenie oraz nadawanie i reemitowanie, a także publiczne udostępnianie utworu w taki sposób, aby każdy mógł mieć do niego dostęp w miejscu i w czasie przez siebie wybranym;

c)      utrwalanie i zwielokrotnianie zdjęć - wytwarzanie określoną techniką egzemplarzy zdjęć, w tym techniką drukarską, reprograficzną, zapisu magnetycznego oraz techniką cyfrową; w zakresie rozpowszechniania zdjęć - publiczne wyświetlenie, odtworzenie, nadawanie, a także publiczne udostępnianie utworu w taki sposób, aby każdy mógł mieć do niego dostęp w miejscu i w czasie przez siebie wybranym, w tym za pośrednictwem sieci Internet i satelity, druku w dowolnej liczbie publikacji i w dowolnym nakładzie;

d)     wykorzystywanie zdjęć we wszelkich publikacjach Fundacji promujących jej działalność oraz promujących ul. Piotrkowską i Łódź.

 1. Fundacja uprawniona jest do kadrowania zdjęć w celu odpowiedniego ich dostosowania do miejsca publikacji.

V.   POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 1. Zgłoszenie zdjęć do Konkursu jest jednoznaczne z akceptacją niniejszego regulaminu, którego ostateczna interpretacja należy do Organizatora. Ewentualne zmiany w regulaminie oraz podejmowanie ostatecznych rozstrzygnięć w sprawach spornych dokonuje Organizator.
 2. Na własność Organizatora przechodzą odbitki eksponowane na wystawie pokonkursowej. Pozostałe zdjęcia będą zwracane uczestnikom w siedzibie Organizatora do 120 dni od ogłoszenia wyników Konkursu. Zdjęcia nieodebrane w tym terminie przechodzą na własność Organizatora.
 3. Zgłaszając swój udział w Konkursie uczestnik wyraża zgodę na edycję i kadrowanie zdjęć na potrzeby ich prezentacji w albumie „Potęga Łodzi — Power of Łódź”, jeśli zostanie to uznane za stosowne dla dopasowania zdjęć do formy albumu.
 4. Zgłaszając swój udział w Konkursie uczestnik wyraża zgodę na przetwarzanie przez Organizatora jego danych osobowych w celu prawidłowego przeprowadzenia Konkursu, w tym na podanie do publicznej wiadomości imion i nazwisk laureatów Konkursu.
 5. Organizator zastrzega sobie prawo do przerwania lub odwołania Konkursu z przyczyn od niego niezależnych.

VI.     TERMINARZ KONKURSU

7.06.2021 - 25.06.2021- składanie prac konkursowych oraz kart zgłoszenia

28-30.06.2021 - obrady Sądu Konkursowego

13.07.2021 — 26.07.2021 - wystawa prac konkursowych w Galerii Łódzkiego Towarzystwa Fotograficznego

13.07.2021 - ogłoszenie wyników Konkursu w Galerii Łódzkiego Towarzystwa Fotograficznego

 
       
 
     
dołącz do nas na 
 

  Nasi partnerzy  
         ĹĂłdzka Specjalna Strefa Ekonomiczna


born in DB