Start   Aktualności   |  Projekty  |  Fundacja  |  Ulica Piotrkowska  |  Kontakt
       
  Komunikaty Fundacji  
28/11
2017
Podaruj Bliskim Potęgę Łodzi na Gwiazdkę
 
  << wróć  

Regulamin licytacji

I. Organizator.

 1. Organizatorem licytacji jest Fundacja Ulicy Piotrkowskiej z siedzibą w Łodzi 90-004 ,
  ul. Piotrkowska 102, wpisana do rejestru przedsiębiorców oraz rejestru stowarzyszeń, innych organizacji społecznych i zawodowych, fundacji oraz samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy dla Łodzi – Śródmieścia w Łodzi XX Wydział Gospodarczy KRS pod numerem 0000086466, NIP: 7250009974

II. Przedmiot licytacji.

 1. Przedmiotem licytacji są nagrodzone fotografie organizowanego przez Organizatora Konkursu „Potęga Łodzi – Power of Łódź” z trzech ostatnich edycji (2015, 2016, 2017).
 2. Licytację poszczególnych zdjęć wygrywa uczestnik, który zgodnie z niniejszym Regulaminem i w określonym nim czasie zaoferował najwyższą kwotę za dane zdjęcie.

III. Uczestnicy licytacji.

 1. W licytacji mogą brać udział pełnoletnie osoby fizyczne o pełnej zdolności do czynności prawnych, osoby prawne oraz jednostki organizacyjne nie będące osobami prawnymi, którym ustawa przyznaje zdolność prawną.
 2. Każdy Uczestnik uprawniony jest do licytowania dowolnie wybranego przez siebie zdjęcia.

IV. Licytacja.

 1. Przed przystąpieniem do licytacji uczestnik zobowiązany jest zapoznać się z regulaminem licytacji. Regulamin licytacji dostępny jest na stronie www.fundacja.pl oraz portalu społecznościowym Facebook.
 2. Licytacja wszystkich zdjęć odbędzie się na portalu społecznościowym Facebook - Wydarzenie pod nazwą „Podaruj Bliskim Potęgę Łodzi na Gwiazdkę” od 28 listopada do 14 grudnia.
 3. Organizator wybiera zdjęcia z Konkursów „Potęga Łodzi – Power of Łódź”, które znajdą się na licytacji.
 4. Licytacja jednego zdjęcia trwać będzie 3 dni, od godz. 12:00 pierwszego dnia do godz.15:00 dnia trzeciego.
 5. Cena wywoławcza za jedno zdjęcie wynosi50zł i jest to cena minimalna.
 6. Wysokość postąpienia to min. 1zł. W przypadku zgłoszenia przez dwóch lub więcej Uczestników tej samej oferty, Organizator bierze pod uwagę ofertę Uczestnika, który zgłosił ją wcześniej niż inni.
 7. Licytacja odbywa się w polskich złotych.
 8. Umieszczenie kwoty w komentarzu przez Uczestnika podczas licytacji zobowiązuje go do zapłaty za zdjęcie, jeśli ta kwota okaże się najwyższa, Uczestnik wygra licytację i spełnia warunki z niniejszego Regulaminu.
 9. Stawka zaoferowana przez uczestnika licytacji przestaje wiązać, gdy inny uczestnik zaoferuje stawkę wyższą.
 10. Licytację wygrywa Uczestnik licytacji, który według stanu na dzień i godzinę zakończenia licytacji zgłosił najwyższą kwotę. Organizator ogłasza imię i nazwisko albo nazwę (firmę) uczestnika, który wygrał licytację.
 11. Uczestnik licytacji, który ją wygra zobowiązuje się dokonać wpłaty za zdjęcie na konto bankowe o numerze: 66 1140 2004 0000 3102 7629 0822 w terminie 7 dni od ogłoszenia wyników licytacji. W braku wpłaty w tym terminie wylicytowanej ceny uprawnia Organizatora do unieważnienia licytacji za dane zdjęcie, albo do zaproponowania nabycia zdjęcia Uczestnikowi, który złożył drugą lub dalszą w kolejności ofertę.
 12. Wylicytowana cena za zdjęcie obejmuje przejęcie prawa własności do egzemplarza wylicytowanego zdjęcia oraz uprawnienie do jego rozpowszechniania bez jakichkolwiek uprawnień do modyfikacji zdjęcia.
 13. Uczestnik, który wygra licytację wybiera sposób odbioru - dostawy zdjęcia:
  - osobiście w biurze Fundacji ul. Piotrkowska 102, 90-004 Łódź
  - wysyłka paczką Poczta Polska – opłata 15,00zł, płatna na konto bankowe Organizatora
   

V. Postanowienia końcowe

 1. Organizator może unieważnić licytację w całości lub w zakresie poszczególnych zdjęć, jeżeli uzna, iż zostały naruszone zasady określone w niniejszym regulaminie oraz gdy z innych przyczyn licytacja nie może dojść do skutku.
 2. Reklamacje dotyczące przebiegu aukcji należy składać za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres mail: fundacja@piotrkowska.pl najpóźniej do dnia zakończenia licytacji.
 3. Reklamacje rozpatruje Organizator niezwłocznie.
 4. Decyzja Organizatora rozpatrująca reklamację jest ostateczna.
 5. Administratorem danych osobowych Uczestników będących osobami fizycznymi jest Organizator. Organizator przetwarza dane osobowe Uczestników licytacji na potrzeby jej organizacji. Każdy Uczestnik ma prawo do wglądu do swoich danych, poprawiania ich oraz do żądania ich usunięcia. Dane osobowe przetwarzane będą zgodnie z ustawą z 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych oraz przepisami wykonawczymi do niej.
 
       
 
     
dołącz do nas na 
 

  Nasi partnerzy  
         ĹĂłdzka Specjalna Strefa Ekonomiczna


born in DB