Start   Aktualności   |  Projekty  |  Fundacja  |  Ulica Piotrkowska  |  Kontakt
       
  Projekty
 
Zestawienie chronologiczne
Gwiazdka z Piotrkowską
Konferencja "Tożsamość..."
Konkurs "Potęga Łodzi"
Konkurs "Wnętrze Roku"
Pomnik Łodzian
Nasza.Piotrkowska.pl
Regaty Ulicy Piotrkowskiej
Urodziny Tuwima
Wizyta Jana Gehla
Pozostałe projekty
25 lat Fundacji Ulicy Piotrkowskiej
 
Konferencja "Tożsamość miasta - łódzkie wyzwanie"

Industrialny,wielonarodowy i wielokulturowy rodowód buduje tożsamość Łodzi. Jego świadectwem jest dorobek intelektualny oraz zachowane i wyjątkowe w skali europejskiej historyczne dziedzictwo materialne. Z dumą podejmujemy obowiązek ich ochrony i kontynuacji w duchu tolerancji wolności, nowoczesności i twórczej kreacji.

Powyższa preambuła jako definicja opisująca tożsamość Łodzi powstała w wyniku konferencji "Tożsamość miasta - łódzkie wyzwanie", która odbyła się w dniach 25-26 listopada 2005 roku z inicjatywy Fundacji Ulicy Piotrkowskiej.

--> Zapoznaj się z założeniami programu budowania definicji Miasta Łodzi <---
--> Przejżyj aktualności na temat Łódzkiej Deklaracji Tożsamości <---

 

Konferencja "Tożsamość miasta - łódzkie wyzwanie"
25-26 listopada 2005 roku
Muzeum Kinematografii (pałac Karola Scheiblera), pl. Zwycięstwa 1

 

Organizatorzy:

 • Fundacja Ulicy Piotrkowskiej,
 • Urząd Miasta Łodzi,
 • Wyższa Szkoła Humanistyczno-Ekonomiczna w Łodzi.

 

Patronat:

 • Prezydent Miasta Łodzi,
 • Wojewoda Łódzki,
 • Komitet Architektury i Urbanistyki Polskiej Akademii Nauk.


Patronat branżowy:

 • Architektura & Biznes,
 • Architektura - Murator,
 • Spotkania z Zabytkami.


Patronat medialny:

 • Polskie Radio Łódź,
 • Telewizja Polska o. Łódź

 

Trwająca dwa dni konferencja obejmowała:

 • prezentacje referatów i komunikatów,
 • panele dyskusyjne,
 • spotkania warsztatowe.

 

Udział wzięli socjologowie, antropolodzy kultury, historycy sztuki, architekci i urbaniści, przedstawiciele Urzędu Miasta: Wydziału Architektury i Urbanistyki, Strategii i Analiz, Biura Promocji, Turystyki i Współpracy z Zagranicą, Konserwatora Miejskiego i Wojewódzkiego, przedstawiciele organizacji społecznych, studenci Politechniki Łódzkiej i Uniwersytetu Łódzkiego oraz wszyscy ci, którym Łódź jest bliska. Wstęp był wolny.

 

Spotkania warsztatowe odbywały się w trzech grupach tematycznych:

 • Rola dziedzictwa materialnego dla tożsamości Łodzi,
 • Promocja wewnętrzna i zewnętrzna,
 • Kulturowo-socjologiczne składniki tożsamości Łodzi.

 

Najważniejsze wnioski konferencji spisane na gorąco brzmią następująco:

 • W aspekcie materialnego dziedzictwa Łodzi:
  Łódź jest wyjątkowa w skali europejskiej dzięki zachowaniu wszystkich elementów charakterystycznych dla dziewiętnastowiecznych miast przemysłowych, a szczególnie: zespołów fabrycznych, fabryczno-rezydencjonalnych i mieszkaniowych. Materialna struktura miasta, która powstała przed 1939 rokiem, stanowi o istocie współczesnej tożsamości miasta. Kanwę tej struktury, charakterystyczną dla Łodzi, wyznacza sieć uliczna wraz z zabudową kwartałową w obszarze zawartym pomiędzy dolinami rzek Jasieni i Łódki wraz z tymi dolinami. Dziedzictwo to, o bezdyskusyjnej wartości historycznej, tworzy unikalny krajobraz miejski, którego jakość łatwo potwierdza się w konfrontacji z podobnymi, bardziej znanymi miejscami w świecie (np. fragmentami Barcelony, Wiednia, Londynu, Brukseli i innymi). Krajobraz łódzki może i powinien być przedmiotem dumy, podstawą budowania tożsamości i bazą tworzenia hierarchii wartości dziedzictwa.
 • W aspekcie promocji wewnętrznej i zewnętrznej:
  Uznano za niezbędne opracowanie jednoznacznego i nośnego hasła promocji Łodzi z wykorzystaniem słowa industrial zrozumiałego nie tylko dla polskojęzycznego odbiorcy. Powinno ono stać się konsekwentnie używanym znakiem towarowym miasta. W promocji zarówno wewnętrznej jak i zewnętrznej powinny być proponowane identyczne treści. Ponadto powinno się wykorzystywać współczesny język i pojęcia, docierające do różnych grup odbiorców, ze szczególnym uwzględnieniem młodych ludzi, atrakcyjne dzisiaj, a tkwiące korzeniami również w historii Łodzi, takie jak: dynamizm, energia, odwaga, samodzielność, skuteczność, przedsiębiorczość, tolerancja, współpraca.
 • W aspekcie kulturowo-socjologicznym:
  Stwierdzono, iż poziom wiedzy mieszkańców o walorach dziedzictwa Łodzi przemysłowej jest znikomy. Skutkiem tego jest brak zrozumienia, a w ślad za tym - brak akceptacji dla działań ochronnych. Ten stan, alarmujący i zgubny dla zachowania oraz kreowania tożsamości miasta, a także tworzenia związków mieszkańców z miejscem zamieszkania, wskazuje na konieczność podjęcia akcji propagujących ideę dziedzictwa przy jednoczesnym wzmacnianiu i tworzeniu warunków dla partycypacji społecznej.

 

Podkreślono konieczność:

 • stworzenia lub znalezienia jednoznacznego symbolu miasta,
 • tworzenia "nowej mitologii" i narracji o Łodzi,
 • opracowania scenariuszy świąt i rytuałów łódzkich,
 • lansowania "obyczaju łódzkiego" we wszelkich możliwych formach,
 • stworzenia specjalnego programu edukacyjnego.

 

Stwierdzono konieczność powołania niezależnej struktury, badającej problem tożsamości Łodzi, która zajmie się nim w trybie ciągłym oraz podejmie próbę wypracowania narzędzi dla wprowadzania jej w obieg społeczny. Roboczo nadano projektowi nazwę "Łódzki Warsztat Pozytywnej Tożsamości". Fundacja Ulicy Piotrkowskiej, organizator konferencji, zobowiązuje się do jego inicjacji.

 

Program Konferencji

25 listopada (piątek)

 • 9.00 przywitanie gości konferencji i rozpoczęcie obrad
 • 9.30 - 11.00 I sesja referatowa:
  • 9.30 - 9.50 prof. dr Makary Stasiak
   "Samoświadomość elity miasta Łodzi "
  • 9.50 - 10.10 inż. arch. Mirosław Wiśniewski
   "Materia tożsamości i tożsamość materii"
  • 10.10 - 10.30 art. plastyk Włodzimierz Adamiak
   "Elementy wyposażenia przestrzeni publicznych Łodzi - istotny wymiar materialnej tożsamości miasta"
  • 10.30 - 10.50 dr Krystyna Piątkowska
   "Być obecnym - mieszkać "nie do końca". O celebracji tożsamości"
 • 11.00 - 11.15 przerwa na kawę
 • 11.15 - 12.45 I sesja referatowa c.d.:
  • 11.15 - 11.35 mgr inż. arch. Wojciech Szygendowski, mgr inż. arch. Filip Tomaszewski
   "Priorytety działań interwencyjnych dla zatrzymania destrukcji zabytków miasta w świetle obowiązujących regulacji prawnych"
  • 11.35 - 11.55 dr Elżbieta Szkurłat
   "Stereotypowy obraz Łodzi i jej mieszkańców w świadomości młodzieży"
  • 11.55 - 12.15 dr hab. inż. arch. Marek Janiak
   "Pojęcie i definicja tożsamości Łodzi jako niezbędne narzędzie współczesnego rozwoju miasta."
  • 12.15 - 12.35 prof. dr hab. inż. arch. Zbigniew Bać
   "Humanizacja środowiska miejskiego"
 • 12.45 - 14.00 dyskusja
 • 14.00 - 15.00 pora lunchu
 • 15.00 - 16.45 II sesja referatowa, komunikaty
  • 15.00 - 15.20 dr inż. arch. Bartosz Walczak
   "Balast czy koło napędowe? Tożsamość europejskiego miasta przemysłowego w procesie transformacji."
  • 15.20 - 15.45 prof. dr hab. inż. arch. Nina Juzwa (Politechnika Śląska)
   "Krajobraz kulturowy Górnego Śląska"
  • 15.50 - 16.45 komunikaty:
   • dr Anna Sulimowska-Ociepka (Politechnika Śląska)
    "Osiedla patronackie - miejsca szczególne w krajobrazie aglomeracji górnośląskiej"
   • dr Urszula Myga-Piątek (Uniwersytet Śląski)
    "Komisja Krajobrazu Kulturowego Polskiego Towarzystwa Geograficznego - cele, zadania i metody działania"
   • mgr inż. Piotr Rajchert (Dyrektor Delegatury Łódź Śródmieście)
    "Identyfikacja z uznanym za nieatrakcyjnym obszarem zamieszkania jako wstęp do identyfikacji z miastem"
   • mgr Ryszard Bonisławski (Dyrektor Centrum Informacji Turystycznej)
    "Wpływ promocji Łodzi na kreowanie wizerunku miasta"
 • 16.45 - 17.00 przerwa na kawę
 • 17.00 - 18.00 dyskusja
 • 19.00 - 22.00 projekcja "Ziemi obiecanej" (Sala multimedialna pubu "Piotrkowska Klub" Zieliński i Syn, ul. Piotrkowska 97).

26 listopada (sobota)

 • 8.30 - 9.30 wycieczka do kompleksu fabrycznego Scheiblera
 • 9.30 - 11.30 III sesja referatowa, komunikaty
  • 9.30 - 9.50 prof. dr hab. Krystyna Pawłowska (Politechnika Krakowska)
   "Swojskość miasta"
  • 9.50 - 10.10 dr Antoni Szram
   "Stacja Łódź"
 • 10.20 - 11.30 komunikaty:
  • przedstawiciel Biura Promocji, Turystyki i Współpracy z Zagranicą UMŁ
   "Promocja miasta"
  • mgr inż. arch. Marek Lisiak (Dyrektor Wydziału Urbanistyki i Architektury UMŁ)
   "Miejskość - przeszłość, teraźniejszość i przyszłość Łodzi"
  • mgr Teresa Białecka-Krawczyk (Dyrektor Biura Rozwoju Przedsiębiorczości i Miejsc Pracy UMŁ)
   "Poprawa atrakcyjności miasta - jeden z trzech filarów strategii klastra łódzkiego"
  • dr Wojciech Michalski (Dyrektor Wydziału Strategii i Analiz UMŁ)
   "Tożsamość Łodzi - problemy i wyzwania"
  • mgr inż. arch. Michał Domińczak (Miejski Konserwator Zabytków)
   "Kilka uwag o początku i końcu Łodzi przemysłowej"
  • mgr Kazimierz Bald (Prezes Przedsiębiorstwa zagospodarowania miast i osiedli "Teren" sp. z o.o.)
   "Zielony krąg łódzkiej tradycji i kultury, jako jedno ze spojrzeń na tożsamość Łodzi"
  • mgr Bartosz Stępień (Stowarzyszenie INTegracja i ROzwój - INTRO)
   "Definicja tożsamości Łodzi jako narzędzie dla procesu rewitalizacji i rozwoju miasta" - komunikat wygłosi mgr inż. Stanisław Radomiński (prezes Zarządu Stowarzyszenia INTegracja i ROzwój - INTRO)
  • mgr inż. arch. Paweł Filipowicz (Dyrektor Regionalnego Ośrodka Badań i Dokumentacji Zabytków w Łodzi)
   "Rola rozpoznawania wartości kulturowych Łodzi w kształtowaniu krajobrazu miasta"
 • 11.30 - 12.30 dyskusja
 • 12.30 - 12.45 przerwa na kawę
 • 12.45 - 14.00 warsztaty w zespołach, budowa definicji Tożsamości Łodzi, przygotowanie dokumentu
  • dr hab. inż. arch. Marek Janiak
  • dr Krystyna Piątkowska
  • dr hab. inż. arch. Weronika Wiśniewska
 • 14.00 - 15.00 pora lunchu
 • 15.00 - 16.15 dyskusja
 • 16.15 - 16.30 przerwa na kawę
 • 16.30 - 16.45 komunikat końcowy, podsumowanie konferencji

 

Artykuły

W wyniku działań związanych z budowaniem definicji tożsamości Łodzi powstał cykl artykułów pt. "Zbudź w sobie Łódź" autorstwa Marka Janiaka publikowanych w Dzienniku Łódzkim. Zapraszamy do lektury:

 1. "Złe podwórka, bramy strychy i fabryki"
 2. "Tożsamość, co to jest i jak się odnosi do miasta, jakim jest Łódź"
 3. "Architekci destrukcji"
 4. "Promocja"
 5. "Rewitalizacja - akrobacja"
 6. "Nie czas marudzić - Łódź to potęga!"
 7. "Tożsamość miasta - łódzkie wyzwanie"

 

Debata pt.: "Możliwości wykorzystania Manufaktury dla rozwoju sąsiadujących stref centrum Łodzi".

Debata odbyła się w dniu 4 listopada 2004 w Łódzkim Klubie Biznesu. Udział w debacie wzięło 50-ciu uczestników. Wygłoszono jedenaście referatów. W dyskusji głos zabrali:

 • Jacek Ferdzyn - Prezes Oddziału Łódzkiego SARP,
 • Marek Diehl - architekt,
 • Wojciech Saloni-Marczewski - projektant,
 • dr hab. Marek Janiak - Prezes Zarządu Fundacji Ulicy Piotrkowskiej,
 • dr Andreas Billert - Uniwersytet Viadrina,
 • Mirosław Wiśniewski - autor planów zagospodarowania przestrzennego Łodzi,
 • Artur Wojtkiewicz - dyrektor projektu "Manufaktura",
 • Bronisław Podgarbi - Wojewódzki Konserwator Zabytków,
 • Zbigniew Bińczyk - architekt,
 • dr Jacek Wesołowski - Instytut Architektury i Urbanistyki PŁ.

Uwagi:

 1. W debacie nie zabrali głosu zaproszeni i uczestniczący w niej przedstawiciele przedsiębiorców ulicy Piotrkowskiej.
 2. Uogólniając, z materiałów przedstawionych podczas debaty wynikają dwie tezy:
  • pierwsza:
   podobne komercyjne struktury realizowane w centrach miast w wyniku ostatecznym stanowią zespół czynników pozytywnie oddziałujących na rozwój sąsiadujących z nimi często zdegradowanych centrów miejskich: przykłady Baltimore, Lille, Poznań. Proces ten w zależności od lokalnych uwarunkowań może wystąpić z opóźnieniem (w wypadku Baltimore ok. 30 lat),
  • druga:
   przestrzenne rozwiązania zastosowane w "Manufakturze" nie uwzględniają wcześniejszych analiz możliwości przekształceń komunikacyjnych w tym obszarze miasta, głównie w kierunku północ-południe. Wynikają z tego niezwykle niekorzystne skutki odcinające "Manufakturę" od strony południowej z przestrzeni miejskich, uniemożliwiając naturalne powiązania z centrum (również z ulicą Piotrkowską).

Poniżej przedstawiamy program debaty:

 • g. 16.05 Powitanie uczestników, informacje, przedstawienie programu
 • g. 16.15-16.30 Wystąpienie przedstawicieli firmy APSYS - budujących Manufakturę
  • - Artur Wojtkiewicz - dyrektor projektu "Manufaktura"
  • Nicolas Roques - kierownik marketingu projektu "Manufaktura"
 • g. 16.30-16.45 Wystąpienie przedstawicieli Urzędu Miasta Łodzi
  • Marek Lisiak - Dyrektor Wydziału Architektury i Urbanistyki UMŁ
  • Wojciech Michalski - Dyrektor Wydziału Strategii i Analiz UMŁ
 • g. 16.50-17.00 Referat prof. dr Andrzeja Majera (Uniwersytet Łódzki, Zakład Ekonomiki Regionalnej i Ochrony Środowiska)
 • g. 17.00-17-15 Referat dr Andreasa Billerta (Collegium Polonicum, kierownik Studium Gospodarki Przestrzennej)
 • g. 17.15-17.30 Przerwa
 • g. 17.30-17.40 Referat dr hab. inż. arch. Marka Janiaka (Fundacja Ulicy Piotrkowskiej)
 • g. 17.40-17.50 Referat inż. arch. Zbigniewa Bińczyka (autor opracowań na temat Łodzi)
 • g. 17.50-18.10 Referat inż. arch. Mirosława Wiśniewskiego (autor "Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Łódź")
 • g. 18.10-18.20 Referat prof. zw. dr hab. Tadeusza Markowskiego (Uniwersytet Łódzki, Wydział Zarządzania)
 • g. 18.20-18.30 Referat prof. Suzan Hirschi (Uniwersytet w Lille)
 • g. 18.35-18.45 Przerwa
 • g. 18.45 Dyskusja


 
 
     
dołącz do nas na 
 

  Nasi partnerzy  
         ĹĂłdzka Specjalna Strefa Ekonomiczna


born in DB