Start   Aktualności   |  Projekty  |  Fundacja  |  Ulica Piotrkowska  |  Kontakt
       
  Fundacja
 
1% podatku dla Fundacji
Sprawozdania z działalności
Statut Fundacji
Nasi Fundatorzy
20-lecie Fundacji
25-lecie Fundacji
 
Statut Fundacji

Statut Fundacji Ulicy Piotrkowskiej (jednolity tekst po zmianach uchwalonych dnia 10 marca 2011 roku, załącznik do uchwały Zebrania Fundatorów w sprawie zmian w statucie Fundacji)
 
§ 1
 
 
„Fundacja Ulicy Piotrkowskiej” zwana w dalszej części statutu „Fundacją” działa na podstawie ustawy z dnia 6 kwietnia 1989 roku o fundacjach z późniejszymi zmianami, ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie z późniejszymi zmianami i zapisów niniejszego statutu.
 
 
§ 2
 
 
1. Fundacja została ustanowiona przez Fundatorów wskazanych w akcie notarialnym sporządzonym dnia 8 listopada 1989 roku, rep. A II – 3143/89 przed notariuszem Państwowego Biura Notarialnego w Łodzi.
 
2. Fundacja posiada osobowość prawną.
 
 
§ 3
 
 
1. Siedzibą Fundacji jest miasto Łódź.
 
2. Fundacja działa na terenie kraju i poza jego granicami, zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa


 
§ 4
 
 
Nadzór nad Fundacją sprawuje Minister Kultury.
 
 
§ 5
 
 
Celami Fundacji są:
 
1. Rewaloryzacja i rewitalizacja ulicy Piotrkowskiej oraz centrum Łodzi;
 
2. Zachowanie historycznego charakteru tej ulicy i centrum Łodzi oraz ich znaczenia dla łódzkiej kultury;
 
3. Kompleksowe rozwiązywanie występujących tam problemów mieszkaniowych, handlowych, usługowych, oświatowych, kulturalnych etc.;
 
4. Popularyzacja wiedzy o ulicy Piotrkowskiej w dziejach Łodzi i jej dzisiejszym znaczeniu;
 
5. Rozwój wszelkich form działalności naukowej, oświatowej i kulturalnej, w szczególności wiążących się z ulicą Piotrkowską i centrum miasta Łodzi;
 
6. Utrzymywanie więzi z emigracją pochodząca z Łodzi.
 
 
 
§ 6
 
 
Fundacja realizuje swe cele przez:
 
1. Podejmowanie, prowadzenie i wspieranie finansowe prac budowlanych, remontowo-budowlanych, adaptacyjnych oraz konserwacyjnych przy ulicy Piotrkowskiej i w jej sąsiedztwie;
 
2. Prowadzenie działalności gospodarczej wyłącznie jako dodatkowej w stosunku do działalności pożytku publicznego;
 
3. Inspirowanie, prowadzenie i wspieranie prac naukowo-badawczych;
 
4. Inspirowanie, podejmowanie i wspieranie działalności kulturalnej, oświatowej i wydawniczej;
 
5. Współpracę z innymi organizacjami, organami państwa, podmiotami gospodarczymi i osobami fizycznymi;
 
6. Opiniowanie przedsięwzięć wiążących się z celami Fundacji.
 
7. Przeznaczanie nadwyżki przychodów nad kosztami na działalność pożytku publicznego;

 
 
§ 7
 
 
Organami Fundacji są:
 
1. Zebranie Fundatorów;
 
2. Rada Fundacji;
 
3. Zarząd Fundacji.
 
 
 
§ 8
 
 
1. Zebranie Fundatorów tworzą Fundatorzy;
 
2. Zebrania Fundatorów odbywają się w miarę potrzeb i zwoływane są przez Zarząd Fundacji z inicjatywy własnej, Seniora Fundacji lub Rady Fundacji;
 
3. Zebranie Fundatorów jest prawomocne:
 
a)     W pierwszym terminie, jeżeli obecnych jest przynajmniej 50 % Fundatorów;
 
b)     W drugim terminie wyznaczonym po 15 minutach pierwszego terminu bez względu na ilość obecnych.
 
4. Wniosek Rady Fundacji lub jednej trzeciej Fundatorów zgłoszony Seniorowi Fundacji zobowiązuje go do niezwłocznego zwołania zebrania;
 
5. Zebranie Fundatorów na swym pierwszym posiedzeniu wybiera ze swego grona Seniora Fundacji. W przypadku śmierci Seniora Fundacji wybranego w sposób określony w zdaniu poprzedzającym bądź jego rezygnacji Zebranie Fundatorów wybiera następnego Seniora Fundacji;
 
6. Do zadań Zebrania Fundatorów należy:
 
a)     Powoływanie i odwoływanie Rady Fundacji;
 
b)     Uchwalanie zmian w statucie;
 
c)     Rozpatrywanie sprawozdań Rady Fundacji oraz podejmowanie uchwał w przedmiocie udzielania jej absolutorium;
 
d)     Zebranie Fundatorów ustala ilość członków Rady Fundacji w ramach określonych Statutem.

7. Uchwały Zebrania Fundatorów zapadają zwykłą większością głosów obecnych na zebraniu. W razie równości głosów przeważa głos Seniora Fundacji lub Fundatora, którego Senior wyznaczył na Przewodniczącego Zebrania;
 
8. Fundatorzy uprawnienia swoje wykonują osobiście lub przez pełnomocników; W razie śmierci Fundatora w jego prawa wstępują jego następcy prawni;
 
9. Fundatorzy mają obowiązek zgłaszania wszelkich zmian dotyczących ich danych osobowych, przekształceń (zmian adresowych, osobowości prawnej etc.) w terminie 30 dni od zaistnienia zmiany.
 
 
 
§ 9
 
 
1. Rada Fundacji liczy od 7 do 20 osób. Członkami Rady są osoby powołane przez Zebranie Fundatorów. Członkami Rady mogą być Fundatorzy. Kadencja Rady trwa 4lata.

2. W czasie kadencji Rady zmiany w jej składzie mogą być dokonywane uchwałą Rady podjętą zwykłą większością głosów członków Rady obecnych na zebraniu.

3. Zmiany w składzie Rady Fundacji, dokonane w sposób określony w punkcie poprzedzającym, mogą obejmować najwyżej 1/3 członków składu Rady powołanych przez Zebranie Fundatorów. W trybie tym Rada może także powiększyć swój skład o 1/3 ilości członków Rady powołanych na Zebraniu Fundatorów. Rada wówczas ma prawo wyboru nowych członków Rady. Kadencja tych członków Rady kończy się wraz z kadencją członków wybranych przez Zebranie Fundatorów.
 
4. Członkowie Rady Fundacji lub innych organów kontroli i nadzoru powoływanych przez Radę Fundacji:
 
a)     Nie mogą być członkami Zarządu Fundacji;
 
b)     Nie mogą być spokrewnieni, spowinowaceni, pozostawać w podległości służbowej, związku małżeńskim lub we wspólnym pożyciu z członkami Zarządu Fundacji,
 
c)     Nie mogą być skazani wyrokiem prawomocnym za przestępstwo umyślne ścigane z oskarżenia publicznego lub przestępstwo skarbowe,
 
d)     Mogą otrzymywać z tytułu pełnienia funkcji w Radzie Fundacji zwrot uzasadnionych kosztów lub wynagrodzenie w wysokości nie wyższej niż przeciętne miesięczne wynagrodzenie w sektorze przedsiębiorstw ogłoszone przez Prezesa GUS za rok poprzedni.
 
5. Uchwały Rady Fundacji zapadają zwykłą większością głosów członków obecnych na Zebraniu.
 
6. Posiedzenie Rady zwołuje, co najmniej raz w roku Przewodniczący Rady lub jego zastępcy z inicjatywy własnej lub na wniosek Zarządu.
 
7.  Do dokonywania czynności pomiędzy Fundacją, a Członkami Zarządu Fundacji upoważniony jest Przewodniczący Rady lub jego Zastępca.
 
 
 
§ 10
 
 
Członkostwo Rady Fundacji ustaje z chwilą:
 
1. Śmierci członka;
 
2. Złożenia rezygnacji;
 
3. Odwołania w trybie § 9 pkt. 2.
 
 
 
§ 11
 
 
1. Do zakresu działania Rady należą wszystkie sprawy związane z działalnością Fundacji a w szczególności:
 
a)     Uchwalenia planów działania Fundacji;
 
b)     Ustalenia ilości Członków Zarządu;
 
c)     Powoływanie i odwoływanie Prezesa Zarządu Fundacji oraz pozostałych Członków Zarządu;
 
d)     Zatwierdzenie sprawozdań Zarządu ze swej działalności oraz udzielanie absolutorium Zarządowi;
 
e)     Uchwalanie Regulaminów działania dla poszczególnych organów Fundacji i jednostek organizacyjnych;
 
f)      Realizowanie zadań statutowych Fundacji i zadań postanowionych przez Zebranie Fundatorów;
 
g)     Dokonywanie interpretacji postanowień statutu Fundacji;
 
h)     Zatwierdzenie bilansu i rachunku wyników oraz podejmowanie uchwał o przeznaczeniu zysku lub sposobie pokrycia strat.
 
i)      Pełnienie funkcji nadzoru i kontroli nad działalnością Zarządu Fundacji.
 
2. Pracami Rady kieruje Przewodniczący i jego dwóch Zastępców powoływanych uchwałą Rady zwykłą większością oddanych głosów przez obecnych na Zebraniu.
 
 
 
§ 12
 
 
1. Zarząd kieruje działalnością Fundacji i reprezentuje ja na zewnątrz.
 
2.  Zarząd może liczyć od 2 do 5 członków zaś w skład jego wchodzi Prezes, Wiceprezes oraz ewentualnie Sekretarz i Członkowie Zarządu.
 
3. Do kompetencji Zarządu należą wszystkie sprawy niezastrzeżone w myśl przepisów, ustaw lub statutu dla innych organów, a w szczególności:
 
a)     Kierowanie bieżącą działalnością Fundacji;
 
b)     Zarządzanie majątkiem Fundacji;
 
c)     Kierowanie działalnością gospodarczą;
 
d)     Realizowanie zadań statutowych Fundacji.
 
 
 
§ 13
 
 
1.   Członkami Zarządu mogą również być Fundatorzy.
 
2.   Członkowie Zarządu mogą pozostawać z Fundacją w stosunku pracy.
 
3.   Prezes Zarządu obowiązany jest zwołać posiedzenie Zarządu na żądanie Ministra Kultury, Rady Fundacji lub, co najmniej dwóch Członków Zarządu w terminie 14 dni od daty otrzymania żądania.
 
4.   Członkowie Zarządu Fundacji nie mogą być skazani wyrokiem prawomocnym za przestępstwo umyślne ścigane z oskarżenia publicznego lub przestępstwo skarbowe.
 
 
 
§ 14
 
 
Członkowie Zarządu powinni być zawiadamiani o terminach posiedzeń Zarządu z podaniem porządku obrad przynajmniej na 3 dni przed datą posiedzenia.
 
 
 
§ 15
 
 
Posiedzenie Zarządu zwołuje Prezes lub w przypadku niemożności działania Prezesa – Wiceprezes.
 
 
 
§ 16
 
 
1.   Zarząd może podejmować uchwały, jeżeli w posiedzeniu uczestniczy, co najmniej 2/3 jego członków.
 
2.   Fundacja na zewnątrz reprezentowana jest jednoosobowo: przez Prezesa albo Wiceprezesa Zarządu.

3.   Do składania oświadczeń woli w sprawach majątkowych potrzebne jest łączne działanie dwóch Członków Zarządu lub jednego Członka Zarządu wraz z upoważnionym uchwałą Zarządu Pełnomocnikiem.
 
 
 
§ 17
 
 
1.   Uchwały Zarządu zapadają większością głosów obecnych Członków Zarządu z wyjątkiem uchwał w sprawie zbywania, zmiany przeznaczenia lub obciążenia majątku Fundacji, przeznaczania nadwyżki przychodów nad kosztami, przy których to sprawach wymagana jest bezwzględna większość głosów Członków Zarządu. W razie równości głosów decyduje głos Prezesa Zarządu.
 
2.   Posiedzenia Zarządu są protokołowane.
 
 
§ 18
 
 
Członkostwo Zarządu ustaje z chwilą:
 
1. Śmierci członka;
 
2. Złożenia rezygnacji;
 
3. Odwołania przez Radę Fundacji.
 
 
 
§ 19
 
 
Warunki pracy i płacy pracowników Fundacji określa Zarząd.
 
 
§ 20
 
 
Organom Fundacji zabrania się:
 
1. Udzielania pożyczek lub zabezpieczania zobowiązań majątkiem Fundacji w stosunku do jej członków, członków organów lub pracowników oraz osób, z którymi członkowie, członkowie organów oraz pracownicy Fundacji pozostają w związku małżeńskim, we wspólnym pożyciu albo w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa lub powinowactwa w linii bocznej do drugiego stopnia albo są związani z tytułu przysposobienia, opieki lub kurateli, zwanych dalej "osobami bliskimi",
 
2. Przekazywania majątku Fundacji na rzecz jej członków, członków organów lub pracowników oraz ich osób bliskich, na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich, w szczególności, jeżeli przekazanie to następuje bezpłatnie lub na preferencyjnych warunkach,
 
3. Wykorzystywania majątku na rzecz członków, członków organów lub pracowników Fundacji oraz ich osób bliskich na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich, chyba że to wykorzystanie bezpośrednio wynika z celu statutowego Fundacji,
 
4. Zakupu towarów lub usług od podmiotów, w których uczestniczą członkowie Fundacji, członkowie jej organów lub pracownicy oraz ich osób bliskich, na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich lub po cenach wyższych niż rynkowe.
 
 
 
§ 21
 
Majątek Fundacji stanowi fundusz założycielski w wysokości 64.330.000 (starych złotych),
2.500 dolarów USD oraz sprzęt biurowy o łącznej wartości 10.000 dolarów USD oraz środki finansowe, nieruchomości nabyte przez Fundację w toku jej działania.
 
 
 
§ 22
 
 
Dochodami Fundacji są:
 
1. Wpływy z działalności gospodarczej Fundacji;
 
2. Dochody z majątku ruchomego i nieruchomego;
 
3. Darowizny, spadki i zapisy;
 
4. Subwencje;
 
5. Inne wpływy.
 
 
 
§ 23
 
 
1.   Działalność gospodarczą Fundacja prowadzi poprzez wyodrębnioną działalność i udziały w spółkach prawa handlowego.
 
2.   Regulamin działalności gospodarczej Fundacji określa Zarząd.
 
3.   Zasady gospodarki finansowej i ewidencji księgowej winny być zgodne z obowiązującymi w tym zakresie przepisami prawa.
 
 
 
§ 24
 
 
1.   Dla efektywniejszego realizowania celów Fundacja może się połączyć z inną fundacją mającą siedzibę na terenie Rzeczypospolitej Polskiej.
 
2.   Połączenie nie może jednak nastąpić, jeżeli cel ustanowienia Fundacji uległby istotnej zmianie lub połączeniu sprzeciwiliby się Fundatorzy.
 
3.   Decyzje o połączeniu podejmuje Zarząd w drodze jednomyślnej uchwały, która wymaga akceptacji Zebrania Fundatorów pod rygorem nieważności.
 
4.   Połączenie następuje przy odpowiednim zastosowaniu przepisów o utworzeniu i likwidacji Fundacji.
 
 
 
§ 25
 
 
1. Uchwałę o likwidacji Fundacji podejmuje Zarząd w drodze jednomyślnej uchwały, uchwała wymaga akceptacji Zebrania Fundatorów.
 
2. Fundacja ulega likwidacji w razie wyczerpania się środków finansowych i jej majątku, bądź w razie zrealizowania celów statutowych.
 
3. Momentem decydującym o likwidacji Fundacji jest sytuacja, w której dalsze prowadzenie działalności zmierzałoby do niewypłacalności.
 
 
 
§ 26
 

 
1. O likwidacji Fundacji Zarząd zawiadamia Ministra Kultury.
 
2. O przeznaczeniu Majątku Fundacji pozostałego po likwidacji decyduje Zebranie Fundatorów.


 

    
 
     
dołącz do nas na 
 

  Nasi partnerzy  
         ĹĂłdzka Specjalna Strefa Ekonomiczna


born in DB