Przejdź do treści

Zapraszamy do udziału w kolejnej edycji konkursu fotograficznego „Potęga Łodzi — Power of Łódź” edycja 2022. Na wasze zgłoszenia czekamy do 15 czerwca 2022 (konkurs przedłużony).

→ Karta zgłoszenia
→ Regulamin w wersji PDF


Partnerami konkursu są:
FsFoto
Zatoka Sportu Politechniki Łódzkiej
Kino Charlie
Appellation – Skład Wina i Oliwy


REGULAMIN KONKURSU FOTOGRAFICZNEGO
„POTĘGA ŁODZI — POWER OF ŁÓDŹ 2022”


I. INFORMACJE OGÓLNE

  1. Przedmiotem Regulaminu jest Konkurs Fotograficzny „Potęga Łodzi — Power of Łódź” edycja 2022 – zwany dalej „Konkursem”.

2. Konkurs ma zasięg ogólnopolski.

3. Organizatorem Konkursu jest Miasto Łódź.

4. Przeprowadzenie Konkursu będzie powierzone Fundacji Ulicy Piotrkowskiej z siedzibą w Łodzi przy ul. Piotrkowskiej 102, zwaną dalej „Realizatorem” lub „Fundacją”.

5. Konkurs ma formułę otwartą i odbywa się w dwóch kategoriach wiekowych Uczestników:

a) kategoria I: do 16 lat,

b) kategoria II: open – powyżej 16 lat.

6. Celem Konkursu jest zainteresowanie Uczestników (amatorów i profesjonalistów) do wyjątkowego spojrzenia na nasze miasto, dostrzeżenia piękna tam gdzie o nie trudno, wydobycia dodatkowych znaczeń tam gdzie uroda jest oczywista.


II. WARUNKI UCZESTNICTWA


1. Uczestnik samodzielnie wymyśla 5-cyfrowy kod do oznaczania zgłaszanych zdjęć.

2. Uczestnik może zgłosić maksymalnie 3 zdjęcia. W przypadku zdjęć składających się na cykl lub panoramę każde zdjęcie liczone jest osobno (tzn. w przypadku, gdy cykl lub panorama liczy 3 zdjęcia, to wyczerpuje to pulę zdjęć możliwych do zgłoszenia przez jednego Uczestnika).

3. Sąd Konkursowy ma prawo wyłączyć pojedyncze zdjęcia z cyklu i ocenić je indywidualnie.

4. Zdjęcia mogą być wykonane dowolną techniką: czarno-białe lub barwne.

5. Zdjęcia nie mogą być oprawione, zawinięte w rulon/tubę.

6. Odbitki powinny być wykonane w formacie:

a) grupa I: dłuższy bok 30 cm,

b) grupa II: dłuższy bok 45 cm.

6. Na odwrocie każdego zdjęcia należy umieścić, zgodnie z informacjami zawartymi w Karcie Zgłoszenia:

a) 5-cyfrowy kod Uczestnika,

b) adres obiektu fotografowanego,

c) numer kolejny zdjęcia,

d) kategorię, w której Uczestnik startuje,

e) sugestie dotyczące ekspozycji, jeśli zdjęcie składa się na cykl lub panoramę.

7. Cyfrowe kopie zdjęć w rozdzielczości minimum 300 DPI (w formacie odpowiednim do wymogów danej kategorii) należy nagrać na płytę CD lub DVD (dopuszczalny jest także nośnik pendrive) Nazwy plików/zdjęć powinny być opisane zgodnie z tytułami zdjęć podanymi w Karcie Zgłoszenia. Płytę/Pendrive należy podpisać 5-cyfrowym kodem Uczestnika.

8. Wzór Karty Zgłoszenia należy pobrać ze strony internetowej Realizatora, wypełnić oraz opatrzyć własnoręcznym podpisem.

9. Niepełnoletni Uczestnik uzyskuje na Karcie Zgłoszenia podpis przedstawiciela ustawowego (rodzica lub opiekuna), wyrażający jego zgodę na udział Uczestnika w Konkursie oraz składa swój podpis. W przypadku uczestnika, który nie ukończył 18 roku życia, zgłoszenia oraz wszelkie oświadczenia w jego imieniu składa przedstawiciel ustawowy (rodzic lub opiekun).

10. Dokumenty należy składać w zaklejonej, sztywnej kopercie opatrzonej 5-cyfrowym kodem Uczestnika oraz adnotacją „Potęga Łodzi 2022”. Zdjęcia pogięte, zwinięte w rulon, zostaną odrzucone przez Sąd Konkursowy.

11. W kopercie należy umieścić zdjęcia, wypełnioną Kartę Zgłoszenia oraz płytę CD lub DVD (podpisaną 5-cyfrowym kodem) z podpisanymi cyfrowymi kopiami zdjęć. Zgłoszenia przygotowane wg ww. wymogów należy składać w siedzibie Realizatora wedle terminarza podanego w części VI niniejszego Regulaminu.

12. W przypadku gdy na zdjęciu widnieje wizerunek osoby, do Karty Zgłoszenia powinna być załączona jej pisemna zgoda na opublikowanie wizerunku (z wyjątkiem przypadku gdy utrwalony został wizerunek osoby powszechnie znanej, jeżeli wizerunek wykonano w związku z pełnieniem przez nią funkcji publicznych, w szczególności politycznych, społecznych, zawodowych lub gdy utrwalono wizerunek osoby stanowiącej jedynie szczegół całości takiej jak zgromadzenie, krajobraz, publiczna impreza).

13. Zgłoszenia niespełniające ww. wymogów zostaną odrzucone.


III. NAGRODY


1. Oceny zdjęć dokona Sąd Konkursowy, powołany przez Realizatora, na podstawie przyjętych kryteriów:

  • kreatywne i pozytywne ukazanie zabytkowej Łodzi
  • poprawność techniczna
  • wysoki poziom artystyczny.

2. Decyzje Sądu Konkursowego są ostateczne.

3. Dla laureatów Konkursu przewidziane są nagrody rzeczowe oraz 3 wyróżnienia w formie albumów fotograficznych.

4. Sąd Konkursowy może przyznać nagrody finansowe, jeśli znajdą się na ten cel środki. Regulamin konkursu zostanie w tym zakresie uzupełniony. Podmiot, z którego środków przyznano nagrody zobowiązany jest do odprowadzenia podatku – zgodnie z art. 30 ust 1 pkt 2 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych w wysokości 10% wygranej.

5. Wszystkie nagrodzone prace wejdą w skład fototeki „Potęga Łodzi”, która jest zbiorem odbitek oraz cyfrowych wersji zdjęć przechowywanych w siedzibie Realizatora lub Organizatora.

6. Wybrane zdjęcia zgłoszone do Konkursu zostaną zaprezentowane na wystawie pokonkursowej, która zorganizowana zostanie w Łódzkim Towarzystwie Fotograficznym, a następnie zostaną opublikowane na stronie internetowej Realizatora i portalach społecznościowych w Internecie.

7. O kwalifikacji zdjęć na wystawę decyduje Sąd Konkursowy.

8. Zdjęcia zakwalifikowane na wystawę mogą stanowić treść albumu „Potęga Łodzi – Power
of Łódź” wydawanego co trzy edycje Konkursu. Autorzy zdjęć zaprezentowanych w albumie otrzymają egzemplarz autorski. Kolejny (szósty) album „Potęga Łodzi – Power of Łódź” zostanie wydany w 2024 roku i będzie zawierać zdjęcia konkursowe z edycji 2022, 2023 i 2024. O kwalifikacji zdjęć do albumu decyduje Realizator lub Organizator.

9. Wyniki Konkursu zostaną podane w trakcie wernisażu wystawy pokonkursowej, po czym zostaną opublikowane na stronie internetowej Realizatora.

10. Laureaci Konkursu, którzy nie wezmą udziału w wernisażu wystawy pokonkursowej zostaną poinformowani o wynikach Konkursu drogą telefoniczną lub e-mailową w oparciu o dane wskazane w Karcie Zgłoszenia. Laureaci Konkursu są zobowiązani odebrać nagrody w ciągu 30 dni od ogłoszenia wyników Konkursu.


IV. PRAWA AUTORSKIE

  1. Uczestnik zgłaszając zdjęcia do Konkursu potwierdza, że:

a) jest autorem zdjęć zgłoszonych do Konkursu i przysługują mu majątkowe prawa autorskie do tych zdjęć;

b) autorskie prawa majątkowe i osobiste do zdjęć w żaden sposób nie są ograniczone ani obciążone, a w szczególności żadnej osobie trzeciej nie przysługują jakiekolwiek prawa do zdjęć.

2. W razie wystąpienia przez osoby trzecie przeciwko Organizatorowi lub Realizatorowi z roszczeniami z powodu naruszenia praw własności intelektualnej, w tym w zakresie autorskich praw majątkowych lub osobistych, Uczestnik podejmie wszelkie kroki niezbędne do obrony przed tymi roszczeniami, a w przypadku, gdy wskutek wystąpienia z takimi roszczeniami przeciwko Organizatorowi, Realizatorowi lub osobami trzecimi, którym zostanie udzielone prawa do korzystania ze zdjęć, będą musiały zaniechać
korzystania ze zdjęć, Uczestnik naprawi wszelkie szkody wynikające z roszczeń osób trzecich, w tym zwróci wszelkie koszty i wydatki poniesione w związku z tymi roszczeniami.

3. Zgłaszając swój udział w Konkursie Uczestnik wyraża nieodwołalną, bezterminową zgodę na nieodpłatne, nieograniczone terytorialnie wykorzystywanie zdjęć przez Realizatora i Organizatora dla promocji Konkursu oraz działań komercyjnych, informacyjnych i edukacyjnych na następujących polach eksploatacji: w zakresie utrwalania i zwielokrotniania utworu – wytwarzanie określoną techniką egzemplarzy zdjęć, w tym techniką drukarską, reprograficzną, zapisu magnetycznego oraz techniką cyfrową; w zakresie rozpowszechniania utworu – publiczne wyświetlenie, odtworzenie, nadawanie, a także publiczne udostępnianie utworu w taki sposób, aby każdy mógł mieć do niego dostęp w miejscu i w czasie przez siebie wybranym, w tym za pośrednictwem sieci Internet i satelity, druku w dowolnej liczbie publikacji i w dowolnym nakładzie oraz sposobie, z zastrzeżeniem, że wykorzystywanie zdjęć w tym celu jest możliwe wyłącznie za opatrzeniem ich imionami i nazwiskami uczestników oraz adnotacją o Konkursie.

4. Z chwilą wypłaty nagrody lub wręczenia innych nagród albo wyróżnień Uczestnikom Konkursu, dochodzi do przeniesienia na Realizatora autorskich praw majątkowych i zależnych do zdjęć nagrodzonych lub wyróżnionych na następujących polach eksploatacji (pozostałe zasada ta dotyczy również wszystkich złożonych prac, które nie zostały nagrodzone lub wyróżnione- przechodzą one na własność Realizatora
nieodpłatnie wraz z prawami wskazanymi w pkt IV Regulaminu).

a) obrót na terenie całego świata egzemplarzami zdjęć w postaci dostarczonych przy zgłoszeniu do udziału w Konkursie odbitek zdjęć i ich wersji cyfrowych, w tym w szczególności sprzedaż posiadanych egzemplarzy zdjęć – odbitek i wywołanych egzemplarzy cyfrowych za cenę dowolnie ustaloną przez podmiot nimi dysponującymi;

b) rozpowszechnianie egzemplarzy zdjęć zgłoszonych do udziału w Konkursie poprzez publiczne wykonanie, wystawienie, wyświetlenie, odtworzenie oraz nadawanie i reemitowanie, a także publiczne udostępnianie utworu w taki sposób, aby każdy mógł mieć do niego dostęp w miejscu i w czasie przez siebie wybranym;

c) utrwalanie i zwielokrotnianie zdjęć – wytwarzanie określoną techniką egzemplarzy zdjęć, w tym techniką drukarską, reprograficzną, zapisu magnetycznego oraz techniką cyfrową; w zakresie rozpowszechniania zdjęć – publiczne wyświetlenie, odtworzenie, nadawanie, a także publiczne udostępnianie utworu w taki sposób, aby każdy mógł mieć do niego dostęp w miejscu i w czasie przez siebie wybranym, w tym za pośrednictwem sieci Internet i satelity, druku w dowolnej liczbie publikacji i w dowolnym nakładzie;

d) wykorzystywanie zdjęć we wszelkich publikacjach Realizatora promujących jej działalność oraz promujących ul. Piotrkowską i Łódź.

5. Korzystając z możliwości wykonywania autorskich praw zależnych Realizator lub podmiot przez niego wskazany uprawniony jest do kadrowania zdjęć w celu odpowiedniego ich dostosowania do miejsca publikacji.

6. Z chwilą przejścia autorskich praw majątkowych na Realizatora następuje przeniesienia prawa własności egzemplarza zdjęcia bez względu na jego udostępnioną Realizatorowi formę.


V. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

1. Zgłoszenie zdjęć do Konkursu jest jednoznaczne z akceptacją niniejszego Regulaminu, którego ostateczna interpretacja należy do Sądu Konkursowego. Ewentualne zmiany w Regulaminie oraz podejmowanie ostatecznych rozstrzygnięć w sprawach spornych dokonuje Organizator.

2. Na własność Realizatora przechodzą odbitki eksponowane na wystawie pokonkursowej. Pozostałe zdjęcia uczestnicy będą mogli odebrać w siedzibie Realizatora do 60 dni od ogłoszenia wyników Konkursu, po uprzednim umówieniu terminu z Realizatorem. Zdjęcia nieodebrane w tym terminie przechodzą na własność Realizatora.

3. Zgłaszając swój udział w Konkursie Uczestnik przenosi na Realizatora autorskie prawa zależne oraz wyraża zgodę na edycję i kadrowanie zdjęć na potrzeby ich prezentacji w albumie „Potęga Łodzi — Power of Łódź”, jeśli zostanie to uznane za stosowne dla dopasowania zdjęć do formy albumu.

4. Zgłaszając swój udział w Konkursie Uczestnik wyraża zgodę na przetwarzanie przez Realizatora jego danych osobowych w celu prawidłowego przeprowadzenia Konkursu, w tym na podanie do publicznej wiadomości imion i nazwisk laureatów Konkursu.

5. W przypadku niepełnoletnich uczestników wymagana jest pisemna zgoda opiekuna na postanowienia Regulaminu.

6. Organizator zastrzega sobie prawo do przerwania lub odwołania Konkursu bez podania przyczyny.

7. W związku z późniejszą publikacją zdjęć w albumie „Potęga Łodzi – Power of Łódź” Realizator udzieli Organizatorowi stosowanej licencji na warunkach wskazanych w odrębnej umowie.

8. Odpowiedzialność za przeprowadzenie Konkursu zgodnie z przepisami ponosi wyłącznie Realizator.

VI. TERMINARZ KONKURSU

1. 7.05.2022 – 15.06.2022- składanie prac konkursowych oraz kart zgłoszenia (konkurs przedłużony).

2. 17.06.2022 – obrady Sądu Konkursowego.

3. 20.06.2022 – ogłoszenie wyników Konkursu w Galerii Łódzkiego Towarzystwa Fotograficznego.

4. 26.06.2022 — 09.07.2022 – wystawa prac konkursowych w Galerii Łódzkiego Towarzystwa Fotograficznego.