Przejdź do treści

Polityka prywatności serwisu www.piotrkowska.pl

§1 DEFINICJE

Na potrzeby niniejszej Polityki prywatności sprecyzowano następujące definicje:

1. Administrator – Fundacja Ulicy Piotrkowskiej, z siedzibą w Łodzi (90-004), ul. Piotrkowska 102, NIP: 7250009974, REGON: 004274527; e-mail: fundacja@piotrkowska.pl.

2. Serwis – strona internetowa prowadzona przez Administratora, dostępna pod adresem www.piotrkowska.pl.

3. Polityka – niniejsza Polityka prywatności.

4. Dane osobowe – wszystkie informacje o osobie fizycznej zidentyfikowanej lub możliwej do zidentyfikowania poprzez jeden bądź kilka szczególnych czynników określających fizyczną, fizjologiczną, genetyczną, psychiczną, ekonomiczną, kulturową lub społeczną tożsamość, w tym IP urządzenia, dane o lokalizacji, identyfikator internetowy oraz informacje gromadzone za pośrednictwem plików cookie oraz innej podobnej technologii.

5. RODO – Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE.

6. Użytkownik – każda osoba fizyczna odwiedzająca Serwis lub korzystająca z jednej albo kilku usług czy funkcjonalności opisanych w Polityce.

§2 POSTANOWIENIA OGÓLNE

1. Niniejsza Polityka prywatności określa zasady ochrony danych osobowych oraz wykorzystywania plików cookies przez Fundację Ulicy Piotrkowskiej, z siedzibą w Łodzi (90-004), ul. Piotrkowska 102, NIP: 7250009974, REGON: 004274527 za pośrednictwem serwisu www.piotrkowska.pl.

2. Niniejsza Polityka prywatności wchodzi w życie z dniem 10.07.2022 r.

3. Wszelkie odstępstwa od niniejszej Polityki prywatności wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności.

§3 PRZETWARZANIE DANYCH W ZWIĄZKU Z KORZYSTANIEM Z SERWISU

1. Dane osobowe wszystkich osób korzystających z Serwisu (w tym adres IP lub inne identyfikatory oraz informacje gromadzone za pośrednictwem plików cookies lub innych podobnych technologii), przetwarzane są przez Administratora:

a) w celu świadczenia usług drogą elektroniczną w zakresie udostępniana Użytkownikom treści gromadzonych w Serwisie – wówczas podstawą prawną przetwarzania jest niezbędność przetwarzania do wykonania umowy (art. 6 ust. 1 lit. b) RODO);

b) w celach analitycznych i statystycznych – wówczas podstawą prawną przetwarzania jest uzasadniony interes Administratora (art. 6 ust. 1 lit. f) RODO) polegający na prowadzeniu analiz aktywności Użytkowników, a także ich preferencji w celu poprawy stosowanych funkcjonalności i świadczonych usług:

– w celu ewentualnego ustalenia i dochodzenia roszczeń lub obrony przed nimi – podstawą prawną przetwarzania jest uzasadniony interes Administratora (art. 6 ust. 1 lit f RODO) polegający na ochronie jego praw;

– w celach marketingowych Administratora, w tym prezentowania ofert i produktów w Serwisie związanych ze świadczeniem usług drogą elektroniczną – podstawą prawną przetwarzania jest prawnie uzasadniony interes (art. 6 ust. 1 lit. f) RODO).

2. Jeżeli Użytkownik umieszcza w Serwisie jakiekolwiek dane osobowe innych osób (w tym ich imię i nazwisko, adres, numer telefonu lub adres e-mail), może to uczynić jedynie pod warunkiem nienaruszenia przepisów obowiązującego prawa i dóbr osobistych tych osób.

3. Administrator przetwarza dane osobowe Użytkowników dla celów marketingowych w związku z kierowaniem do Użytkowników reklamy kontekstowej (tj. reklamy, która nie jest dopasowana do preferencji Użytkownika). Przetwarzanie danych osobowych odbywa się wówczas w związku z realizacją uzasadnionego interesu Administratora (art. 6 ust. 1 lit. f RODO).

4. Administrator oraz jego zaufani partnerzy przetwarzają dane osobowe Użytkowników, w tym dane osobowe gromadzone za pośrednictwem plików cookies oraz innych podobnych technologii, dla celów marketingowych w związku z kierowaniem do Użytkowników reklamy behawioralnej (tj. reklamy, która jest dopasowana do preferencji Użytkownika). Przetwarzanie danych osobowych obejmuje wówczas także profilowanie Użytkowników.

5. Administrator przetwarza dane osobowe Użytkowników odwiedzających profile Administratora prowadzone w mediach społecznościowych (Facebook). Dane te są przetwarzane wyłącznie w związku z prowadzeniem profilu, w tym w celu informowania Użytkowników o aktywności Administratora oraz promowaniu różnego rodzaju wydarzeń, usług oraz produktów. Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych przez Administratora w tym celu jest jego uzasadniony interes (art. 6 ust. 1 lit. f RODO) polegający na promowaniu własnej marki.

6. Użytkownik może przekazywać swoje dane osobowe Administratorowi za pomocą formularza zapisu na newsletter dostępnego w Serwisie, w celu przesyłania Użytkownikowi newslettera. Administrator gwarantuje poufność wszelkich przekazanych mu poprzez formularz zapisu na newsletter danych osobowych i nie udostępnianie przekazanych mu danych jakimkolwiek podmiotom trzecim. Podanie danych poprzez formularz zapisu na newsletter jest zawsze dobrowolne, ale niezbędne do podjęcia przez Użytkownika akcji, do której przeznaczony jest formularz. Szczegółowe informacje w sprawie przetwarzania danych osobowych w zakresie świadczenia usługi newslettera znajdują się w Regulaminie Newslettera i Lead magnet dostępnego na stronie www.piotrkowska.pl.

7. Dane osobowe są gromadzone z należytą starannością i odpowiednio chronione przed dostępem do nich przez osoby do tego nieupoważnione.

§4 ODBIORCY DANYCH OSOBOWYCH

1. W związku z realizacją usług dane osobowe będą ujawniane zewnętrznym podmiotom, w tym w szczególności dostawcom odpowiedzialnym za obsługę systemów informatycznych, podmiotom takim jak banki i operatorzy płatności, podmioty świadczące usługi księgowe, agencje marketingowe (w zakresie usług marketingowych).

2. Administrator zastrzega sobie prawo ujawnienia wybranych informacji dotyczących Użytkownika właściwym organom bądź osobom trzecim, które zgłoszą żądanie udzielenia takich informacji, opierając się na odpowiedniej podstawie prawnej oraz zgodnie z przepisami obowiązującego prawa.

3. Administrator powierza przetwarzanie danych osobowych następującym usługodawcom zewnętrznym:

a. nazwa.pl sp. z o.o., ul. Mieczysława Medweckiego 17, 31-870 Kraków, NIP: 6751402920 – w celu przechowywania danych osobowych na serwerze. Link do polityki prywatności tego podmiotu: https://www.nazwa.pl/fileadmin/nazwa/Regulaminy/Pl_prywatnosci.pdf.

b. Mailer Lite UAB, Paupio st. 46, LT – 11341 Vilnius, Lithuania – w celu korzystania z systemu mailingowego służącego do przesyłki newslettera. Link do Polityki prywatności tego podmiotu: https://www.mailerlite.com/privacy-policy.

c) pozostali usługodawcy, którzy uzyskują dostęp do danych, jeżeli zakres ich działań wymaga takowego dostępu.

4. Wszystkie podmioty wymienione powyżej przetwarzają dane osobowe Użytkowników na podstawie zawartych umów powierzenia przetwarzania danych osobowych i gwarantują odpowiedni poziom ochrony danych osobowych.

§5 PLIKI COOKIES ORAZ PODOBNA TECHNOLOGIA

1. Pliki cookies to małe pliki tekstowe instalowane na urządzeniu Użytkownika przeglądającego Serwis. Cookies zbierają informacje ułatwiające korzystanie z Serwisu – np. poprzez zapamiętywanie odwiedzin Użytkownika w Serwisie i dokonywanych przez niego czynności. Zapisywane są na urządzeniu końcowym Użytkownika (komputerze, smartfonie, tablecie itp.). Pliki te dostosowują treści strony do zainteresowań Użytkownika. Dzięki plikom cookie możliwe jest zbieranie danych statystycznych Serwisu.

2. W celu wyrażenia zgody na zapisywanie plików cookies, należy wyrazić zgodę widoczną w dolnej części Serwisu.

3. Administrator wykorzystuje tzw. cookie serwisowe przede wszystkim w celu dostarczania Użytkownikowi usług świadczonych drogą elektroniczną oraz poprawy jakości tych usług. W związku z tym Administrator oraz inne podmioty świadczące na jego rzecz usługi analityczne i statystyczne korzystają z plików cookies, przechowując informacje lub uzyskując dostęp do informacji już przechowywanych w telekomunikacyjnym urządzeniu końcowym Użytkownika (komputer, telefon, tablet itp.). Pliki cookies wykorzystywane w tym celu obejmują:

a) pliki cookies z danymi wprowadzanymi przez Użytkownika (identyfikator sesji) na czas trwania sesji (ang. user input cookies);

b) uwierzytelniające pliki cookies wykorzystywane do usług wymagających uwierzytelniania na czas trwania sesji (ang. authentication cookies);

c) pliki cookies służące do zapewnienia bezpieczeństwa, np. wykorzystywane do wykrywania nadużyć w zakresie uwierzytelniania (ang. user centric security cookies);

d) trwałe pliki cookies służące do personalizacji interfejsu Użytkownika na czas trwania sesji lub nieco dłużej (ang. user interface customization cookies);

e) pliki cookies służące do monitorowania ruchu na stronie internetowej, tj. analityki danych, w tym cookies Google Analytics. Google nie wykorzystuje zebranych danych do identyfikacji Użytkownika ani nie łączy tych informacji w celu umożliwienia identyfikacji. Szczegółowe informacje o zakresie i zasadach zbierania danych w związku z tą usługą można znaleźć pod linkiem: https://www.google.com/intl/pl/policies/privacy/partners.

4. Administrator oraz jego zaufani partnerzy wykorzystują również pliki cookies do celów marketingowych, m.in. w związku z kierowaniem do Użytkowników reklamy behawioralnej. W tym celu Administrator oraz zaufani partnerzy przechowują informacje lub uzyskują dostęp do informacji już przechowywanych w telekomunikacyjnym urządzeniu końcowym Użytkownika (komputer, telefon, tablet itp.). Wykorzystanie plików cookies oraz zebranych za ich pośrednictwem danych osobowych w celach marketingowych, w szczególności w zakresie promowania usług i towarów podmiotów trzecich, wymaga uzyskania zgody Użytkownika. Zgoda ta może być w każdym momencie wycofana. Wycofanie zgody nie ma wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem.

5. Jeśli Użytkownik nie zgadza się na zapisywanie plików cookies na swoim urządzeniu powinien w tym celu odpowiednio skonfigurować ustawienia przeglądarki lub każdorazowo po korzystaniu z serwisu usuwać z pamięci przeglądarki zapisane pliki cookies. Należy mieć na względzie, że stosowanie ograniczeń w zapisywaniu plików cookie, może utrudnić lub uniemożliwić korzystanie z Serwisu.

§6 INNE TECHNOLOGIE

1. W ramach Serwisu funkcjonują następujące pliki cookies podmiotów trzecich:

a) kod śledzenia Google Analitycs – w celu analizy statystyk Serwisu;

b) Mailer Lite UAB, Paupio st. 46, LT – 11341 Vilnius, Lithuania – w celu umożliwienia wysyłki newslettera.

§7 LOGI SERWERA

1. Korzystanie z Serwisu wiąże się z przesyłaniem zapytań do serwera, na którym przechowywany jest Serwis.

2. Każde zapytanie skierowane do serwera zapisywane jest w logach serwera.

3. Logi obejmują m.in. adres IP Użytkownika, datę i czas serwera, informacje o przeglądarce internetowej i systemie operacyjnym, z jakiego korzysta Użytkownik.

4. Logi zapisywane i przechowywane są na serwerze.

5. Dane zapisane w logach serwera nie są kojarzone z konkretnymi osobami korzystającymi ze Strony i nie są wykorzystywane przez Administratora w celu identyfikacji Użytkownika.

6. Logi serwera stanowią wyłącznie materiał pomocniczy służący do administrowania Stroną, a ich zawartość nie jest ujawniana nikomu poza osobami upoważnionymi do administrowania serwerem.

7. Aktywność Użytkownika w Serwisie, w tym jego dane osobowe, są rejestrowane w logach systemowych (specjalnym programie komputerowym służącym do przechowywania chronologicznego zapisu zawierającego informację o zdarzeniach i działaniach dotyczących systemu informatycznego służącego do świadczenia usług przez Administratora).

8. Zebrane w logach informacje przetwarzane są przede wszystkim w celach związanych ze świadczeniem usług. Administrator przetwarza je również w celach technicznych, administracyjnych, na potrzeby zapewnienia bezpieczeństwa systemu informatycznego oraz zarządzania tym systemem, a także w celach analitycznych i statystycznych – w tym zakresie podstawą prawną przetwarzania jest prawnie uzasadniony interes Administratora (art. 6 ust. 1 lit. f RODO).

§8 UPRAWNIENIA UŻYTKOWNIKA

1. Użytkownikowi przysługuje prawo:

a) dostępu do treści danych oraz żądania ich sprostowania, usunięcia oraz ograniczenia przetwarzania;

b) do przenoszenia danych;

c) wniesienia sprzeciwu względem przetwarzania danych;

d) wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych.

2. W zakresie, w jakim dane Użytkownika przetwarzane są na podstawie zgody, można ją wycofać w dowolnym momencie, kontaktując się z Administratorem na adres email: fundacja@piotrkowska.pl.

§9 OKRES PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH

1. Okres przetwarzania danych przez Administratora zależy od rodzaju świadczonej usługi i celu przetwarzania. Co do zasady dane przetwarzane są przez czas realizowania zamówienia, do czasu:

a) zakończenia wykonywania umowy;

b) wycofania wyrażonej zgody, gdy podstawą prawną przetwarzania danych jest zgoda Użytkownika;

c) zgłoszenia skutecznego sprzeciwu względem przetwarzania danych w przypadkach, gdy podstawą prawną przetwarzania danych jest uzasadniony interes Administratora.

2. Okres przetwarzania danych może być każdorazowo przedłużony w przypadku, gdy przetwarzanie jest niezbędne do ustalenia i dochodzenia ewentualnych roszczeń lub obrony przed nimi, a po tym czasie jedynie w przypadku i w zakresie, w jakim będą wymagać tego przepisy prawa. Po upływie okresu przetwarzania dane są nieodwracalnie usuwane lub anonimizowane.

§10 PRZEKAZYWANIE DANYCH POZA EOG

Administrator nie przekazuje danych osobowych poza Europejski Obszar Gospodarczy (EOG).

§11 BEZPIECZEŃSTWO DANYCH OSOBOWYCH

1. Administrator zapewnia bezpieczeństwo danych osobowych dzięki odpowiednim środkom technicznym oraz organizacyjnym, mającym na celu zapobieżenie bezprawnemu przetwarzaniu danych oraz ich przypadkowej utracie, zniszczeniu oraz uszkodzeniu. Ponadto Administrator dokłada szczególnej staranności, żeby informacje osobowe były:

a) poprawne i przetwarzane w sposób zgodny z prawem;

b) uzyskane tylko dla określonych celów i nie przetwarzane dalej w sposób niezgodny z tymi celami;

c) adekwatne, odpowiednie i nie nadmiarowe w stosunku do celów ich przetwarzania;

d) dokładne i aktualne;

e) nie przechowywane dłużej niż to niezbędne;

f) bezpiecznie przechowywane;

g) nie transferowane do państwa spoza Europejskiego Obszaru Gospodarczego.

2. Administrator na bieżąco prowadzi analizę ryzyka w celu zapewnienia, że dane osobowe przetwarzane są przez niego w sposób bezpieczny – zapewniający przede wszystkim, że dostęp do danych mają jedynie osoby upoważnione i jedynie w zakresie, w jakim jest to niezbędne ze względu na wykonywane przez nie zadania.

3. Administrator podejmuje wszelkie niezbędne działania, by także jego podwykonawcy i inne podmioty współpracujące dawały gwarancję stosowania odpowiednich środków bezpieczeństwa w każdym przypadku, gdy przetwarzają dane osobowe na zlecenie Administratora.

§12 KONTAKT

1. Z Administratorem można skontaktować się:

a) mailowo – na adres: fundacja@piotrkowska.pl;

b) pisemnie – na adres: ul. Piotrkowska 102, 90-004 Łódź.

2. Użytkownik może w dowolnym czasie skontaktować się z Administratorem w celu uzyskania informacji o tym, czy i w jaki sposób Administrator wykorzystuje lub zamierza wykorzystywać jego dane osobowe.

3. Użytkownik może również zwrócić się do Administratora z prośbą o ograniczenie przetwarzania jego danych, o usunięcie jego danych osobowych w całości lub w określonej części.

§13 POSTANOWIENIA KOŃCOWE

1. Polityka jest na bieżąco weryfikowana i w razie potrzeby aktualizowana.

2. Aktualna wersja Polityki została przyjęta i obowiązuje od 10.07.2022r.