Przejdź do treści

Regulamin Newslettera i Lead magnet serwisu www.piotrkowska.pl

§1 DEFINICJE

W niniejszym regulaminie używane są następujące definicje poniższych pojęć:

Usługodawca – Fundacja Ulicy Piotrkowskiej, z siedzibą w Łodzi (90-004), ul. Piotrkowska 102, NIP: 7250009974, REGON: 004274527; e-mail: fundacja@piotrkowska.pl.

Serwis – strona internetowa dostępna pod adresem www.piotrkowska.pl oraz wszystkie podstrony i substrony będące elementem podanej domeny.

Administrator – Fundacja Ulicy Piotrkowskiej, z siedzibą w Łodzi (90-004), ul. Piotrkowska 102, NIP: 7250009974, REGON: 004274527; e-mail: fundacja@piotrkowska.pl.

Użytkownik – osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nieposiadająca
osobowości prawnej, ale posiadająca zdolność prawną, która zawarła lub zamierza zawrzeć umowę o świadczenie usługi Newslettera i umowę o dostarczenie Lead magnet.

Konsument – osoba fizyczna zawierająca z Usługodawcą umowę niezwiązaną bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową.

Formularz – formularz dostępny w Serwisie, za pomocą którego Użytkownik może zapisać się do Newslettera.

Newsletter – bezpłatna usługa świadczona drogą elektroniczną przez Usługodawcę na rzecz Użytkownika przez czas nieokreślony do momentu wypowiedzenia, polegająca na dostarczaniu korespondencji elektronicznej, zawierającej treści edukacyjne, marketingowe, informacje o wydarzeniach organizowanych przez Usługodawcę, a także informacje handlowe w rozumieniu art. 2 ust. 2) Ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną, na adres e-mail Użytkownika wskazany w Formularzu.

Lead magnet – dane wytwarzane i dostarczane w postaci cyfrowej w zamian za podanie danych osobowych (tzw. prezent za zapis).

§2 POSTANOWIENIA OGÓLNE

2. Właścicielem Serwisu, zapewniającym usługę Newslettera i dostarczenie Lead magnet, jest Fundacja Ulicy Piotrkowskiej, z siedzibą w Łodzi (90-004), ul. Piotrkowska 102, NIP: 7250009974, REGON: 004274527.

2. Usługodawca zastrzega sobie możliwość czasowego zawieszenia lub zaprzestania wykonywania usługi Newslettera lub dostarczania Lead magnet.

3. Informacje o usłudze Newslettera oraz o Lead magnet prezentowane w Serwisie nie stanowią oferty w rozumieniu Kodeksu cywilnego, lecz zaproszenie do zawarcia umowy w rozumieniu art. 71 Kodeksu cywilnego.

4. W sprawach związanych z Newsletterem i Lead magnet możesz skontaktować się z Usługodawcą:

a) mailowo – na adres: fundacja@piotrkowska.pl;

b) pisemnie – na adres: ul. Piotrkowska 102, 90-004 Łódź.

§3 NEWSLETTER I LEAD MAGNET

1. Usługodawca umożliwia Użytkownikowi za pośrednictwem Serwisu zawarcie umowy o świadczenie usługi drogą elektroniczną w postaci Newslettera.

2. Użytkownik może zawrzeć umowę o świadczenie usługi Newslettera poprzez zapis do Newslettera za pomocą Formularza dostępnego w Serwisie.

3. Warunkiem zapisu do Newslettera jest:

a) wypełnienie przez Użytkownika Formularza zapisu na Newsletter poprzez podanie przez niego imienia i adresu e-mail;

b) zapoznanie się z treścią niniejszego Regulaminu i zaakceptowanie jego warunków poprzez kliknięcie odpowiedniego okienka checkbox znajdującego się w Formularzu;

c) zapoznanie się z treścią Polityki prywatności Serwisu i zaakceptowanie jej warunków poprzez kliknięcie odpowiedniego okienka checkbox znajdującego się w Formularzu;

d) wyrażenie zgody na przetwarzanie danych osobowych w celu wysyłki Newslettera poprzez kliknięcie przycisku „Zapisz”;

e) potwierdzenie zapisu do Newslettera poprzez kliknięcie w link potwierdzenia chęci zapisu do Newslettera wysłany w wiadomości e-mail na adres e-mail Użytkownika wskazany w Formularzu.

4. Umowa o świadczenie usługi Newslettera zostaje zawarta z chwilą potwierdzenia zapisu do Newslettera, o którym mowa w podpunkcie e) pkt 3. §3. Do momentu potwierdzenia zapisu do Newslettera usługa Newslettera nie będzie realizowana.

5. Zapis do Newslettera oznacza zgodę na przetwarzanie danych osobowych Użytkownika na zasadach opisanych w niniejeszym Regulaminie i Polityce prywatności.

6. Zakazane jest przesyłanie za pośrednictwem Formularza treści nie będących własnością Użytkownika.

7. Użytkownik może w każdym momencie bez podawania przyczyny wycofać zgodę na przetwarzanie jego danych osobowych w celu świadczenia usługi Newslettera i rozwiązać umowę o świadczenie usługi Newslettera.

8. Użytkownik może w każdej chwili wypisać się z listy subskrybentów, co jest równowznaczne z rezygnacją z otrzymywania Newslettera. W tym celu Użytkownik klika w przeznaczony do tego link umieszczony w każdej wiadomości wysyłanej do niego w ramach Newslettera od Usługodawcy („Wypisz mnie z listy”).

9. Uzytkownik może rozwiązać umowę o świadczenie usługi Newslettera również poprzez wysłanie do Usługodawcy wiadomości e-mail na adres fundacja@piotrkowska.pl zawierającej jednoznaczne żądanie usunięcia go z listy subskrybentów Newslettera.

10. Umowa o świadczenie usługi Newslettera zostaje rozwiązana z chwilą skutecznego poinformowania Usługodawcy o żądaniu usunięcia Użytkownika z listy subskrybentów Newslettera.

11. Usługodawca usuwa Użytkownika z listy subskrybentów Newslettera niezwłocznie po wyrażeniu takiego żądania, nie później niż w terminie 5 dni roboczych od zgłoszenia żądania.

12. Usługodawca może w każdym momencie rozwiązać umowę o świadczenie usługi Newslettera w przypadku naruszenia przez Użytkownika któregokolwiek z postanowień tego Regulaminu.

13. W chwili zawarcia umowy o świadczenie usługi Newslettera może dojść także do zawarcia umowy o dostarczenie Lead magnet. Za każdym razem gdy tak się zdarza Usługodawca wyraźnie o tym fakcie informuje w Formularzu.

14. Usługodawca może umożliwić Użytkownikowi zawierającemu umowę o świadczenie usługi Newslettera również jednoczesne zawarcie umowy o nieodpłatne dostarczenie Lead magnet w zamian za podanie danych osobowych.

15. Usługodawca za pośrednictwem Serwisu umożliwia Użytkownikowi zawarcie umowy o dostarczenie Lead magnet, za który Użytkownik nie wnosi jakiejkolwiek opłaty pieniężnej, ale dostarcza Administratorowi swoje dane osobowe wzamian za Lead magnet i wyraża zgodę na przesyłanie mu Newslettera.

16. Umowa o nieodpłatne dostarczenie Lead magnet zostaje zawarta w chwili zawarcia umowy o świadczenie usługi Newslettera, o której mowa w pkt 14. §3.

17. Dostarczenie Lead magnet nastąpi niezwłocznie po zawarciu umowy, jednak nie później niż w terminie 5 dni roboczych od jej zawarcia.

18. Dostarczenie Lead magnet następuje na podany przez Użytkownia w Formularzu adres e-mail, poprzez przesłanie danych:

a) bezpośrednio w wiadomości e-mail;

b) w postaci linku umożliwiającego pobranie materiałów;

c) w postaci załącznika.

19. Jeżeli Użytkownik nie chce wyrazić zgody na przesyłanie mu Newslettera i nie chce podawać swoich danych osobowych, może dokonać zakupu treści Lead magnet, płacąc za nie określoną przez Usługodawcę cenę. Zakup w ten sposób wymaga indywidualnego kontaktu z Usługodawcą na adres mailowy fundacja@piotrkowska.pl.

§4 WARUNKI KORZYSTANIA I WYMAGANIA TECHNICZNE

1. W celu korzystania z funkcjonalności Serwisu, pozwalających na zapisanie się do Newslettera oraz w celu korzystania z usługi Newslettera i uzyskania dostępu do Lead magnet, wymagane są:

a) dostęp do Internetu;

b) aktualny system operacyjny;

c) aktualna przeglądarka internetowa z włączoną obsługą plików cookies, odpowiednio skonfigurowana, aktualna wersja standardowej przeglądarki internetowej z włączoną obsługą plików, np. Mozilla Firefox, Google Chrome, Internet Explorer;

d) posiadanie aktywnego adresu e-mail.

2. Aby prawidłowo korzystać z Lead magnet, mogą być także potrzebne dodatkowe programy pozwalające na otwieranie plików w formacie DOC, PDF itp.

3. Usługodawca nieodpłatnie udostępnia Użytkownikowi zasady świadczenia usługi Newslettera oraz umowy o dostarczenie Lead magnet przed zawarciem umowy.

4. Korzystając z Serwisu i zapisując się do Newslettera Użytkownik zobowiązany jest do podania prawdziwych danych.

5. Użytkownik ponosi odpowiedzialność za podanie nieprawdziwych danych.

6. Użytkownik zobowiązany jest do korzystania z Serwisu, z usługi Newslettera oraz z Lead magnet w sposób zgodny z Regulaminem.

7. Użytkownik zobowiązany jest do korzystania z Serwisu, z usługi Newslettera oraz z Lead magnet w sposób zgodny z przeznaczeniem, obowiązującymi przepisami prawa oraz w sposób niezakłócający ich funkcjonowania.

8. Użytkownika obowiązuje zakaz dostarczania treści o charakterze bezprawnym.

§5 DANE OSOBOWE I PLIKI COOKIES

1. Serwis używa plików cookies. Wszystkie informacje w tym zakresie zawarte są w Polityce prywatności dostępnej na stronie www.piotrkowska.pl.

2. Administratorem danych osobowych Użytkownika jest Administrator.

3. Podanie danych osobowych przez Użytkownika jest dobrowolne, ale niezbędne do zawarcia i wykonania umowy.

4. Podanie danych osobowych przez Użytkownika w Formularzu jest warunkiem zawarcia umowy o świadczenie usługi Newslettera i umowy o dostarczenie Lead magnet.

5. Szczegółowe informacje dotyczące zasad przetwarzania danych osobowych znajdują się w Polityce prywatności.

6. Po dostarczeniu treści w ramach Newslettera i Lead magnet dane osobowe Użytkownika przechowywane są w bazie Administratora na potrzeby archiwalne, w celu ewentualnej obrony, ustalenia lub dochodzenia roszczeń związanych z umową, co stanowi prawnie uzasadniony interes realizowany przez Administratora, o którym mowa w art. 6 ust. 1 lit. f RODO. Dane te zostaną usunięte po upływie terminu przedawnienia roszczeń związanych z umową.

7. Dane osobowe Użytkownika przetwarzane są również w celu świadczenia usługi Newslettera, tj. wysyłki wiadomości e-mail, analizy statystyk związanych z wysyłanymi wiadomościami, segmentacji bazy. Na podstawie segmentacji wykonywanej przez Administratora, Użytkownik może trafiać do różnych grup odbiorców Newslettera, które mają wpływ na zakres i zawartość treści wysyłanych w ramach Newslettera. Użytkownik w każdej chwili może zwrócić się do Administratora o informację bądź modyfikację w zakresie przynależności do poszczególnych grup.

8. Użytkownik może w każdej chwili wypisać się z listy subskrybentów Administratora i tym samym zrezygnować z otrzymywania Newslettera. Dane osobowe Użytkownika przechowywane są jednak nadal w bazie Administratora na potrzeby archiwalne, w celu ewentualnej obrony, ustalenia lub dochodzenia roszczeń związanych z Newsletterem oraz w celu zapewnienia możliwości wykazania, że Administrator przestrzega przepisów prawa przy prowadzeniu działań związanych z Newsletterem, odbierając zgodę na otrzymywanie Newslettera, respektując rezygnację z Newslettera itp., co stanowi prawnie uzasadniony interes realizowany przez Administratora, o którym mowa w art. 6 ust. 1 lit. f RODO. Dane te zostaną usunięte po upływie terminu przedawnienia roszczeń związanych z umową oraz upływie terminu, do którego Administrator może zostać poddany kontroli ze strony organu nadzorczego w zakresie zgodności z prawem prowadzonych działań związanych z Newsletterem.

9. Adres e-mail Użytkownika może zostać przesłany do systemu reklamowego Meta w celu stworzenia grupy odbiorców reklam, a następnie targetowania do stworzonej w ten sposób grupy reklam określonej treści, co stanowi prawnie uzasadniony interes realizowany przez Administratora (art. 6 ust. 1 lit. f RODO) polegający na marketingu własnych produktów lub usług.

10. W proces przetwarzania danych osobowych Użytkownika mogą być zaangażowane podmioty przetwarzające związane z Administratorem stosownej treści umowami powierzenia przetwarzania danych osobowych.

11. Użytkownik ma następujące prawa związane z przetwarzaniem jego danych osobowych przez Administratora:

a) prawo żądania dostępu do danych osobowych;

b) prawo sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania danych;

c) prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania;

d) prawo do przenoszenia danych;

e) prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego ds. danych osobowych.

§6 PRAWO AUTORSKIE

1. Lead magnet oraz wszelkie treści i materiały udostępniane Użytkownikowi przez Usługodawcę w ramach Newslettera stanowią własność intelektualną Usługodawcy i są utworami w rozumieniu ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych.

2. Lead magnet oraz wszelkie treści i materiały udostępniane Użytkownikowi przez Usługodawcę w ramach Newslettera mogą zawierać znaki towarowe objęte ochroną prawną.

3. Lead magnet oraz wszelkie treści i materiały udostępniane Użytkownikowi przez Usługodawcę w ramach Newslettera przekazywane są Użytkownikowi wyłącznie na użytek własny. Zabronione jest jakiekolwiek inne korzystanie z treści, a zwłaszcza powielanie, rozpowszechnianie, kopiowanie treści, przekazywanie osobom trzecim.

4. Naruszenie zakazu, o którym mowa w pkt 3 §6 oznacza naruszenie praw Usługodawcy bądź innych podmiotów posiadających prawa do treści i materiałów, co może stanowić podstawę prawną do pociągnięcia do odpowiedzialności karnej bądź cywilnej.

§7 ODSTĄPIENIE OD UMOWY I REKLAMACJE

1. Konsument ma prawo odstąpić od umowy o świadczenie usługi Newslettera lub umowy o dostarczenie Lead magnet w terminie 14 dni od jej zawarcia bez podania przyczyny. W tym celu ma obowiązek przesłać na adres e-mail Usługodawcy stosowną informację.

2. Dla zachowania terminu do odstąpienia od umowy wystarczające jest poinformowanie Usługodawcy o skorzystaniu z przysługującego mu prawa przed upływem terminu do odstąpienia od umowy. W przypadku skorzystania przez Użytkownika z prawa odstąpienia, umowę uważa się za niezawartą.

3. Odstąpienie od umowy jest równoznaczne z wykasowaniem danych Użytkownika z listy subskrybentów Usługodawcy.

4. Usługodawca zobowiązany jest dostarczyć Użytkownikowi zawierającemu umowę o dostarczenie Lead magnet, Lead magnet zgodny z zawartą umową. Zgodność Lead magnet z umową oceniana jest zgodnie z przepisami Ustawy o prawach konsumenta (art. 43k. ust. 1 i 2 ustawy).

5. Usługodawca ponosi odpowiedzialność za brak zgodności Lead magnet z umową, który istniał w chwili dostarczenia Lead magnet i ujawnił się nie później niż przed upływem roku od chwili dostarczenia.

6. W sytuacji niezgodności Lead magnet z umową, Konsument posiada uprawnienia wymienione w Ustawie o prawach konsumenta.

7. W przypadku gdy Lead magnet jest niezgodny z umową Konsument ma prawo żądać od Usługodawcy dostarczenia poprawionego Lead magnet zgodnego z zawartą umową.

8. W przypadku gdy Lead magnet jest niezgodny z Umową Konsument ma prawo odstąpić od umowy o dostarczenie Lead magnet, gdy:

a) dostarczenie Lead magnet zgodnego z zawartą umową nie jest możliwe albo wymaga nadmiernych kosztów;

b) Usługodawca odmówił doprowadzenia do zgodności Lead magnet z umową;

c) pomimo wniosku Konsumenta Usługodawca nie doprowadził Lead magnet do zgodności z umową,

d) brak zgodności Lead magnet z Umową występuje nadal, mimo że Usługodawca próbował doprowadzić go do zgodności z Umową;

e) brak zgodności Lead magnet jest na tyle istotny, że uzasadnia odstąpienie od umowy bez uprzedniego skorzystania ze środka ochrony, o którym mowa w pkt 7. §7.

f) okoliczności bądź Usługodawca wyraźnie wskazują na to, że Lead magnet nie zostanie doprowadzony do zgodności z umową w rozsądnym czasie lub bez nadmiernych niedogodności dla Użytkownika.

9. W razie niezgodności Newslettera z umową i wystąpienia problemów technicznych z zapisem do Newslettera lub dostarczeniem Newslettera Konsument ma prawo złożyć reklamację.

10. W razie niezgodności Lead magnet z umową i wystąpienia problemów technicznych z dostarczeniem Lead magnet Konsument ma prawo złożyć reklamację.

11. W przypadku chęci odstąpienia od umowy świadczenia usługi Newslettera lub umowy o dostarczenie Lead magnet oraz w przypadku chęci reklamacji usługi Newslettera lub usługi o dostarczenie Lead magnet Użytkownik może skontaktować się z Usługodawcą poprzez:

– mailowo – na adres: fundacja@piotrkowska.pl;

– pisemnie – na adres: ul. Piotrkowska 102, 90-004 Łódź.

12. Zgłoszenie powinno zawierać dane umożliwiające identyfikację Użytkownika (imię i nazwisko, adres e-mail, adres do korespondencji) oraz informację czego dotyczy zgłoszenie, datę wystąpienia nieprawidłowości oraz żądanie Użytkownika.

13. Usługodawca ma obowiązek odnieść się do reklamacji Konsumenta w ciągu 14 dni od jej doręczenia, przesyłając mu odpowiedź drogą poczty elektronicznej lub pocztą tradycyjną. Brak odpowiedzi w tym czasie oznacza uznanie żądania Konsumenta za uzasadnione.

14. Rękojmia za wady, o której mowa w Kodeksie cywilnym, jest wyłączona w stosunku do Użytkownika innego niż Konsument. W przypadku Konsumenta, w zakresie odpowiedzialności za zgodność Lead magnet z umową znajdują zastosowanie przepisy ustawy o prawach konsumenta.

§8 POSTANOWIENIA KOŃCOWE

1. Usługodawca zastrzega sobie możliwość wprowadzania zmian w niniejszym Regulaminie, przy czym do umów zawartych przed zmianą Regulaminu znajduje zastosowanie Regulamin obowiązujący w chwili zawierania umowy.

2. Usługodawca zastrzega sobie możliwość wprowadzania zmian w Regulaminie z ważnych przyczyn, do których należą m.in. rozwój Serwisu, zmiana prawa lub wprowadzenie nowych produktów.

3. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem zastosowanie mają przepisy prawa polskiego, w tym kodeksu cywilnego, ustawy o prawach konsumenta lub innych ustaw obowiązujących na terenie Rzeczypospolitej Polskiej.

4. Regulamin w niniejszym brzmieniu obowiązuje od dnia 12 lutego 2023 roku.