Przejdź do treści

Statut Fundacji Ulicy Piotrkowskiej


Statut Fundacji Ulicy Piotrkowskiej (jednolity tekst po zmianach uchwalonych dnia 2 października 2019 roku, załącznik do uchwały Zebrania Fundatorów w sprawie zmian w statucie Fundacji)

§ 1
„Fundacja Ulicy Piotrkowskiej” zwana w dalszej części statutu „Fundacją” działa na podstawie ustawy z dnia 6 kwietnia 1989 roku o fundacjach z późniejszymi zmianami, ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie z późniejszymi zmianami i zapisów niniejszego statutu.

§ 2
1. Fundacja została ustanowiona przez Fundatorów wskazanych w akcie notarialnym sporządzonym dnia 8 listopada 1989 roku, rep. A II – 3143/89 przed notariuszem Państwowego Biura Notarialnego w Łodzi.
2. Fundacja posiada osobowość prawną.

§ 3
1. Siedzibą Fundacji jest miasto Łódź.
2. Fundacja działa na terenie kraju i poza jego granicami, zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa

§ 4
Nadzór nad Fundacją sprawuje Minister Kultury.

§ 5
Celami Fundacji są:
1. Rewaloryzacja i rewitalizacja przestrzeni miejskich;
2. Budowanie tożsamości i zachowania historycznego, materialnego dziedzictwa miast, zwłaszcza XIX wiecznej Łodzi, w szczególności ulicy Piotrkowskiej;
3. Kompleksowe rozwiązywanie występujących w procesie rewitalizacji problemów mieszkaniowych, handlowych, usługowych, oświatowych, kulturalnych etc.;
4. Popularyzacja wiedzy o osiągnięciach cywilizacyjnych XIX w. I ich znaczenia w rozwoju miast;
5. Rozwój wszelkich form działalności naukowej, oświatowej i kulturalnej, w szczególności wiążących się z centrum miasta Łodzi;
6. Utrzymywanie więzi z emigracją pochodzącą z Łodzi.

§ 6
1.Fundacja realizuje swe cele przez:
1.1. Podejmowanie, prowadzenie i wspieranie finansowe procesów rewitalizacyjnych, prac budowlanych, remontowo-budowlanych, adaptacyjnych oraz konserwacyjnych zwłaszcza XIX wiecznego dziedzictwa materialnego;
1.2. Inspirowanie, prowadzenie i wspieranie prac naukowo-badawczych, w tym dotyczących wzmacnianiu lokalnej tożsamości, ochrony dziedzictwa kulturowego, wypracowywanie standardów właściwego postępowania w realizacji procesów rewitalizacyjnych; 1.3. Prowadzenie działalności gospodarczej wyłącznie jako dodatkowej w stosunku do działalności pożytku publicznego;
1.4. Inspirowanie, podejmowanie i wspieranie działalności kulturalnej, oświatowej i wydawniczej;
1.5. Propagowanie aktywności fizycznej i podejmowanie działań promujących sport;
1.6. Współpracę z innymi organizacjami, organami państwa, podmiotami gospodarczymi i osobami fizycznymi;
1.7. Opiniowanie przedsięwzięć wiążących się z celami Fundacji;
1.8. Przeznaczanie nadwyżki przychodów nad kosztami na działalność pożytku publicznego.

2. Przedmiotem działalności gospodarczej Fundacji jest: 2.1 Działalność w zakresie architektury
2.2 Roboty budowlane związane ze wznoszeniem budynków
2.3 Reklama, badanie rynku i opinii publicznej
2.4 Pozostała działalność profesjonalna , naukowa i techniczna
2.5 Działalność związana z obsługą rynku nieruchomości
2.6 Działalność twórcza związana z kulturą i rozrywką.

§ 7
Organami Fundacji są:
1. Zebranie Fundatorów;
2. Rada Fundacji;
3. Zarząd Fundacji.

§ 8
1. Zebranie Fundatorów tworzą Fundatorzy;
2. Zebrania Fundatorów odbywają się w miarę potrzeb i zwoływane są przez Zarząd Fundacji z inicjatywy własnej, Seniora Fundacji lub Rady Fundacji;
3. Zebranie Fundatorów jest prawomocne:
a)     W pierwszym terminie, jeżeli obecnych jest przynajmniej 50 % Fundatorów;
b)     W drugim terminie wyznaczonym po 15 minutach pierwszego terminu bez względu na ilość obecnych.
4. Wniosek Rady Fundacji lub jednej trzeciej Fundatorów zgłoszony Seniorowi Fundacji zobowiązuje go do niezwłocznego zwołania zebrania;
5. Zebranie Fundatorów na swym pierwszym posiedzeniu wybiera ze swego grona Seniora Fundacji. W przypadku śmierci Seniora Fundacji wybranego w sposób określony w zdaniu poprzedzającym bądź jego rezygnacji Zebranie Fundatorów wybiera następnego Seniora Fundacji;
6. Do zadań Zebrania Fundatorów należy:
a)     Powoływanie i odwoływanie Rady Fundacji;
b)     Uchwalanie zmian w statucie;
c)     Rozpatrywanie sprawozdań Rady Fundacji oraz podejmowanie uchwał w przedmiocie udzielania jej absolutorium;
d)     Zebranie Fundatorów ustala ilość członków Rady Fundacji w ramach określonych Statutem. 7. Uchwały Zebrania Fundatorów zapadają zwykłą większością głosów obecnych na zebraniu. W razie równości głosów przeważa głos Seniora Fundacji lub Fundatora, którego Senior wyznaczył na Przewodniczącego Zebrania;
8. Fundatorzy uprawnienia swoje wykonują osobiście lub przez pełnomocników; W razie śmierci Fundatora w jego prawa wstępują jego następcy prawni;
9. Fundatorzy mają obowiązek zgłaszania wszelkich zmian dotyczących ich danych osobowych, przekształceń (zmian adresowych, osobowości prawnej etc.) w terminie 30 dni od zaistnienia zmiany.

§ 9
1. Rada Fundacji liczy od 7 do 20 osób. Członkami Rady są osoby powołane przez Zebranie Fundatorów. Członkami Rady mogą być Fundatorzy. Kadencja Rady trwa 4 lata.
2. W czasie kadencji Rady zmiany w jej składzie mogą być dokonywane uchwałą Rady podjętą zwykłą większością głosów członków Rady obecnych na zebraniu.
3. Zmiany w składzie Rady Fundacji, dokonane w sposób określony w punkcie poprzedzającym, mogą obejmować najwyżej 1/3 członków składu Rady powołanych przez Zebranie Fundatorów. W trybie tym Rada może także powiększyć swój skład o 1/3 ilości członków Rady powołanych na Zebraniu Fundatorów. Rada wówczas ma prawo wyboru nowych członków Rady. Kadencja tych członków Rady kończy się wraz z kadencją członków wybranych przez Zebranie Fundatorów.
4. Członkowie Rady Fundacji lub innych organów kontroli i nadzoru powoływanych przez Radę Fundacji:
a)     Nie mogą być członkami Zarządu Fundacji;
b)     Nie mogą być spokrewnieni, spowinowaceni, pozostawać w podległości służbowej, związku małżeńskim lub we wspólnym pożyciu z członkami Zarządu Fundacji,
c)     Nie mogą być skazani wyrokiem prawomocnym za przestępstwo umyślne ścigane z oskarżenia publicznego lub przestępstwo skarbowe,
d)     Mogą otrzymywać z tytułu pełnienia funkcji w Radzie Fundacji zwrot uzasadnionych kosztów lub wynagrodzenie w wysokości nie wyższej niż przeciętne miesięczne wynagrodzenie w sektorze przedsiębiorstw ogłoszone przez Prezesa GUS za rok poprzedni.
5. Uchwały Rady Fundacji zapadają zwykłą większością głosów członków obecnych na Zebraniu.
6. Posiedzenie Rady zwołuje, co najmniej raz w roku Przewodniczący Rady lub jego zastępcy z inicjatywy własnej lub na wniosek Zarządu.
7.  Do dokonywania czynności pomiędzy Fundacją, a Członkami Zarządu Fundacji upoważniony jest Przewodniczący Rady lub jego Zastępca.    

§ 10
Członkostwo Rady Fundacji ustaje z chwilą:
1. Śmierci członka;
2. Złożenia rezygnacji;
3. Odwołania w trybie § 9 pkt. 2.

§ 11
1. Do zakresu działania Rady należą wszystkie sprawy związane z działalnością Fundacji a w szczególności:
a)     Uchwalenia planów działania Fundacji;
b)     Ustalenia ilości Członków Zarządu;
c)     Powoływanie i odwoływanie Prezesa Zarządu Fundacji oraz pozostałych Członków Zarządu;
d)     Zatwierdzenie sprawozdań Zarządu ze swej działalności oraz udzielanie absolutorium Zarządowi;
e)     Uchwalanie Regulaminów działania dla poszczególnych organów Fundacji i jednostek organizacyjnych;
f)      Realizowanie zadań statutowych Fundacji i zadań postanowionych przez Zebranie Fundatorów;
g)     Dokonywanie interpretacji postanowień statutu Fundacji;
h)     Zatwierdzenie bilansu i rachunku wyników oraz podejmowanie uchwał o przeznaczeniu zysku lub sposobie pokrycia strat.
i)      Pełnienie funkcji nadzoru i kontroli nad działalnością Zarządu Fundacji.
2. Pracami Rady kieruje Przewodniczący i jego dwóch Zastępców powoływanych uchwałą Rady zwykłą większością oddanych głosów przez obecnych na Zebraniu.

§ 12
1. Zarząd kieruje działalnością Fundacji i reprezentuje ja na zewnątrz.
2.  Zarząd może liczyć od 2 do 5 członków zaś w skład jego wchodzi Prezes, Wiceprezes oraz ewentualnie Sekretarz i Członkowie Zarządu.
3. Do kompetencji Zarządu należą wszystkie sprawy niezastrzeżone w myśl przepisów, ustaw lub statutu dla innych organów, a w szczególności:
a)     Kierowanie bieżącą działalnością Fundacji;
b)     Zarządzanie majątkiem Fundacji;
c)     Kierowanie działalnością gospodarczą;
d)     Realizowanie zadań statutowych Fundacji.

§ 13
 1.   Członkami Zarządu mogą również być Fundatorzy.
2.   Członkowie Zarządu mogą pozostawać z Fundacją w stosunku pracy.
3.   Prezes Zarządu obowiązany jest zwołać posiedzenie Zarządu na żądanie Ministra Kultury, Rady Fundacji lub, co najmniej dwóch Członków Zarządu w terminie 14 dni od daty otrzymania żądania.
4.   Członkowie Zarządu Fundacji nie mogą być skazani wyrokiem prawomocnym za przestępstwo umyślne ścigane z oskarżenia publicznego lub przestępstwo skarbowe.

§ 14
Członkowie Zarządu powinni być zawiadamiani o terminach posiedzeń Zarządu z podaniem porządku obrad przynajmniej na 3 dni przed datą posiedzenia.

§ 15
Posiedzenie Zarządu zwołuje Prezes lub w przypadku niemożności działania Prezesa – Wiceprezes.

§ 16
1.   Zarząd może podejmować uchwały, jeżeli w posiedzeniu uczestniczy, co najmniej 2/3 jego członków.
2.   Fundacja na zewnątrz reprezentowana jest jednoosobowo: przez Prezesa albo Wiceprezesa Zarządu.
3.   Do składania oświadczeń woli w sprawach majątkowych potrzebne jest łączne działanie dwóch Członków Zarządu lub jednego Członka Zarządu wraz z upoważnionym uchwałą Zarządu Pełnomocnikiem.

§ 17
1.   Uchwały Zarządu zapadają większością głosów obecnych Członków Zarządu z wyjątkiem uchwał w sprawie zbywania, zmiany przeznaczenia lub obciążenia majątku Fundacji, przeznaczania nadwyżki przychodów nad kosztami, przy których to sprawach wymagana jest bezwzględna większość głosów Członków Zarządu. W razie równości głosów decyduje głos Prezesa Zarządu.
 2.   Posiedzenia Zarządu są protokołowane.

§ 18
Członkostwo Zarządu ustaje z chwilą:
1. Śmierci członka;
2. Złożenia rezygnacji;
3. Odwołania przez Radę Fundacji.

§ 19
Warunki pracy i płacy pracowników Fundacji określa Zarząd.

§ 20
Organom Fundacji zabrania się:
1. Udzielania pożyczek lub zabezpieczania zobowiązań majątkiem Fundacji w stosunku do jej członków, członków organów lub pracowników oraz osób, z którymi członkowie, członkowie organów oraz pracownicy Fundacji pozostają w związku małżeńskim, we wspólnym pożyciu albo w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa lub powinowactwa w linii bocznej do drugiego stopnia albo są związani z tytułu przysposobienia, opieki lub kurateli, zwanych dalej „osobami bliskimi”,
2. Przekazywania majątku Fundacji na rzecz jej członków, członków organów lub pracowników oraz ich osób bliskich, na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich, w szczególności, jeżeli przekazanie to następuje bezpłatnie lub na preferencyjnych warunkach,
3. Wykorzystywania majątku na rzecz członków, członków organów lub pracowników Fundacji oraz ich osób bliskich na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich, chyba że to wykorzystanie bezpośrednio wynika z celu statutowego Fundacji,
4. Zakupu towarów lub usług od podmiotów, w których uczestniczą członkowie Fundacji, członkowie jej organów lub pracownicy oraz ich osób bliskich, na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich lub po cenach wyższych niż rynkowe.

§ 21
Majątek Fundacji stanowi fundusz założycielski w wysokości 64.330.000 (starych złotych),
2.500 dolarów USD oraz sprzęt biurowy o łącznej wartości 10.000 dolarów USD oraz środki finansowe, nieruchomości nabyte przez Fundację w toku jej działania.  

§ 22
Dochodami Fundacji są:
1. Wpływy z działalności gospodarczej Fundacji;
2. Dochody z majątku ruchomego i nieruchomego;
3. Darowizny, spadki i zapisy;
4. Subwencje;
5. Inne wpływy.

§ 23
 1.   Działalność gospodarczą Fundacja prowadzi poprzez wyodrębnioną działalność i udziały w spółkach prawa handlowego.
2.   Regulamin działalności gospodarczej Fundacji określa Zarząd.
3.   Zasady gospodarki finansowej i ewidencji księgowej winny być zgodne z obowiązującymi w tym zakresie przepisami prawa.

§ 24
1.   Dla efektywniejszego realizowania celów Fundacja może się połączyć z inną fundacją mającą siedzibę na terenie Rzeczypospolitej Polskiej.
2.   Połączenie nie może jednak nastąpić, jeżeli cel ustanowienia Fundacji uległby istotnej zmianie lub połączeniu sprzeciwiliby się Fundatorzy.
3.   Decyzje o połączeniu podejmuje Zarząd w drodze jednomyślnej uchwały, która wymaga akceptacji Zebrania Fundatorów pod rygorem nieważności.
4.   Połączenie następuje przy odpowiednim zastosowaniu przepisów o utworzeniu i likwidacji Fundacji.

§ 25
1. Uchwałę o likwidacji Fundacji podejmuje Zarząd w drodze jednomyślnej uchwały, uchwała wymaga akceptacji Zebrania Fundatorów.
2. Fundacja ulega likwidacji w razie wyczerpania się środków finansowych i jej majątku, bądź w razie zrealizowania celów statutowych.
3. Momentem decydującym o likwidacji Fundacji jest sytuacja, w której dalsze prowadzenie działalności zmierzałoby do niewypłacalności.

§ 26
1. O likwidacji Fundacji Zarząd zawiadamia Ministra Kultury.
2. O przeznaczeniu Majątku Fundacji pozostałego po likwidacji decyduje Zebranie Fundatorów.