Przejd藕 do tre艣ci
Statut Fundacji Ulicy Piotrkowskiej
Statut Fundacji Ulicy Piotrkowskiej (jednolity tekst po zmianach uchwalonych dnia 2 pa藕dziernika 2019 roku, za艂膮cznik do uchwa艂y Zebrania Fundator贸w w sprawie zmian w statucie Fundacji)

搂 1
鈥濬undacja Ulicy Piotrkowskiej鈥 zwana w dalszej cz臋艣ci statutu 鈥濬undacj膮鈥 dzia艂a na podstawie ustawy z dnia 6 kwietnia 1989 roku o fundacjach z p贸藕niejszymi zmianami, ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o dzia艂alno艣ci po偶ytku publicznego i o wolontariacie z p贸藕niejszymi zmianami i zapis贸w niniejszego statutu.

搂 2
1. Fundacja zosta艂a ustanowiona przez Fundator贸w wskazanych w akcie notarialnym sporz膮dzonym dnia 8 listopada 1989 roku, rep. A II 鈥 3143/89 przed notariuszem Pa艅stwowego Biura Notarialnego w 艁odzi.
2. Fundacja posiada osobowo艣膰 prawn膮.

搂 3
1. Siedzib膮 Fundacji jest miasto 艁贸d藕.
2. Fundacja dzia艂a na terenie kraju i poza jego granicami, zgodnie z obowi膮zuj膮cymi przepisami prawa

搂 4
Nadz贸r nad Fundacj膮 sprawuje Minister Kultury.

搂 5
Celami Fundacji s膮:
1. Rewaloryzacja i rewitalizacja przestrzeni miejskich;
2. Budowanie to偶samo艣ci i zachowania historycznego, materialnego dziedzictwa miast, zw艂aszcza XIX wiecznej 艁odzi, w szczeg贸lno艣ci ulicy Piotrkowskiej;
3. Kompleksowe rozwi膮zywanie wyst臋puj膮cych w procesie rewitalizacji problem贸w mieszkaniowych, handlowych, us艂ugowych, o艣wiatowych, kulturalnych etc.;
4. Popularyzacja wiedzy o osi膮gni臋ciach cywilizacyjnych XIX w. I ich znaczenia w rozwoju miast;
5. Rozw贸j wszelkich form dzia艂alno艣ci naukowej, o艣wiatowej i kulturalnej, w szczeg贸lno艣ci wi膮偶膮cych si臋 z centrum miasta 艁odzi;
6. Utrzymywanie wi臋zi z emigracj膮 pochodz膮c膮 z 艁odzi.

搂 6
1.Fundacja realizuje swe cele przez:
1.1. Podejmowanie, prowadzenie i wspieranie finansowe proces贸w rewitalizacyjnych, prac budowlanych, remontowo-budowlanych, adaptacyjnych oraz konserwacyjnych zw艂aszcza XIX wiecznego dziedzictwa materialnego;
1.2. Inspirowanie, prowadzenie i wspieranie prac naukowo-badawczych, w tym dotycz膮cych wzmacnianiu lokalnej to偶samo艣ci, ochrony dziedzictwa kulturowego, wypracowywanie standard贸w w艂a艣ciwego post臋powania w realizacji proces贸w rewitalizacyjnych; 1.3. Prowadzenie dzia艂alno艣ci gospodarczej wy艂膮cznie jako dodatkowej w stosunku do dzia艂alno艣ci po偶ytku publicznego;
1.4. Inspirowanie, podejmowanie i wspieranie dzia艂alno艣ci kulturalnej, o艣wiatowej i wydawniczej;
1.5. Propagowanie aktywno艣ci fizycznej i podejmowanie dzia艂a艅 promuj膮cych sport;
1.6. Wsp贸艂prac臋 z innymi organizacjami, organami pa艅stwa, podmiotami gospodarczymi i osobami fizycznymi;
1.7. Opiniowanie przedsi臋wzi臋膰 wi膮偶膮cych si臋 z celami Fundacji;
1.8. Przeznaczanie nadwy偶ki przychod贸w nad kosztami na dzia艂alno艣膰 po偶ytku publicznego.

2. Przedmiotem dzia艂alno艣ci gospodarczej Fundacji jest: 2.1 Dzia艂alno艣膰 w zakresie architektury
2.2 Roboty budowlane zwi膮zane ze wznoszeniem budynk贸w
2.3 Reklama, badanie rynku i opinii publicznej
2.4 Pozosta艂a dzia艂alno艣膰 profesjonalna , naukowa i techniczna
2.5 Dzia艂alno艣膰 zwi膮zana z obs艂ug膮 rynku nieruchomo艣ci
2.6 Dzia艂alno艣膰 tw贸rcza zwi膮zana z kultur膮 i rozrywk膮.

搂 7
Organami Fundacji s膮:
1. Zebranie Fundator贸w;
2. Rada Fundacji;
3. Zarz膮d Fundacji.

搂 8
1. Zebranie Fundator贸w tworz膮 Fundatorzy;
2. Zebrania Fundator贸w odbywaj膮 si臋 w miar臋 potrzeb i zwo艂ywane s膮 przez Zarz膮d Fundacji z inicjatywy w艂asnej, Seniora Fundacji lub Rady Fundacji;
3. Zebranie Fundator贸w jest prawomocne:
a)聽聽聽聽 W pierwszym terminie, je偶eli obecnych jest przynajmniej 50 % Fundator贸w;
b)聽聽聽聽 W drugim terminie wyznaczonym po 15 minutach pierwszego terminu bez wzgl臋du na ilo艣膰 obecnych.
4. Wniosek Rady Fundacji lub jednej trzeciej Fundator贸w zg艂oszony Seniorowi Fundacji zobowi膮zuje go do niezw艂ocznego zwo艂ania zebrania;
5. Zebranie Fundator贸w na swym pierwszym posiedzeniu wybiera ze swego grona Seniora Fundacji. W przypadku 艣mierci Seniora Fundacji wybranego w spos贸b okre艣lony w zdaniu poprzedzaj膮cym b膮d藕 jego rezygnacji Zebranie Fundator贸w wybiera nast臋pnego Seniora Fundacji;
6. Do zada艅 Zebrania Fundator贸w nale偶y:
a)聽聽聽聽 Powo艂ywanie i odwo艂ywanie Rady Fundacji;
b)聽聽聽聽 Uchwalanie zmian w statucie;
c)聽聽聽聽 Rozpatrywanie sprawozda艅 Rady Fundacji oraz podejmowanie uchwa艂 w przedmiocie udzielania jej absolutorium;
d)聽聽聽聽 Zebranie Fundator贸w ustala ilo艣膰 cz艂onk贸w Rady Fundacji w ramach okre艣lonych Statutem. 7. Uchwa艂y Zebrania Fundator贸w zapadaj膮 zwyk艂膮 wi臋kszo艣ci膮 g艂os贸w obecnych na zebraniu. W razie r贸wno艣ci g艂os贸w przewa偶a g艂os Seniora Fundacji lub Fundatora, kt贸rego Senior wyznaczy艂 na Przewodnicz膮cego Zebrania;
8. Fundatorzy uprawnienia swoje wykonuj膮 osobi艣cie lub przez pe艂nomocnik贸w; W razie 艣mierci Fundatora w jego prawa wst臋puj膮 jego nast臋pcy prawni;
9. Fundatorzy maj膮 obowi膮zek zg艂aszania wszelkich zmian dotycz膮cych ich danych osobowych, przekszta艂ce艅 (zmian adresowych, osobowo艣ci prawnej etc.) w terminie 30 dni od zaistnienia zmiany.

搂 9
1. Rada Fundacji liczy od 7 do 20 os贸b. Cz艂onkami Rady s膮 osoby powo艂ane przez Zebranie Fundator贸w. Cz艂onkami Rady mog膮 by膰 Fundatorzy. Kadencja Rady trwa 4 lata.
2. W czasie kadencji Rady zmiany w jej sk艂adzie mog膮 by膰 dokonywane uchwa艂膮 Rady podj臋t膮 zwyk艂膮 wi臋kszo艣ci膮 g艂os贸w cz艂onk贸w Rady obecnych na zebraniu.
3. Zmiany w sk艂adzie Rady Fundacji, dokonane w spos贸b okre艣lony w punkcie poprzedzaj膮cym, mog膮 obejmowa膰 najwy偶ej 1/3 cz艂onk贸w sk艂adu Rady powo艂anych przez Zebranie Fundator贸w. W trybie tym Rada mo偶e tak偶e powi臋kszy膰 sw贸j sk艂ad o 1/3 ilo艣ci cz艂onk贸w Rady powo艂anych na Zebraniu Fundator贸w. Rada w贸wczas ma prawo wyboru nowych cz艂onk贸w Rady. Kadencja tych cz艂onk贸w Rady ko艅czy si臋 wraz z kadencj膮 cz艂onk贸w wybranych przez Zebranie Fundator贸w.
4. Cz艂onkowie Rady Fundacji lub innych organ贸w kontroli i nadzoru powo艂ywanych przez Rad臋 Fundacji:
a)聽聽聽聽 Nie mog膮 by膰 cz艂onkami Zarz膮du Fundacji;
b)聽聽聽聽 Nie mog膮 by膰 spokrewnieni, spowinowaceni, pozostawa膰 w podleg艂o艣ci s艂u偶bowej, zwi膮zku ma艂偶e艅skim lub we wsp贸lnym po偶yciu z cz艂onkami Zarz膮du Fundacji,
c)聽聽聽聽 Nie mog膮 by膰 skazani wyrokiem prawomocnym za przest臋pstwo umy艣lne 艣cigane z oskar偶enia publicznego lub przest臋pstwo skarbowe,
d)聽聽聽聽 Mog膮 otrzymywa膰 z tytu艂u pe艂nienia funkcji w Radzie Fundacji zwrot uzasadnionych koszt贸w lub wynagrodzenie w wysoko艣ci nie wy偶szej ni偶 przeci臋tne miesi臋czne wynagrodzenie w sektorze przedsi臋biorstw og艂oszone przez Prezesa GUS za rok poprzedni.
5. Uchwa艂y Rady Fundacji zapadaj膮 zwyk艂膮 wi臋kszo艣ci膮 g艂os贸w cz艂onk贸w obecnych na Zebraniu.
6. Posiedzenie Rady zwo艂uje, co najmniej raz w roku Przewodnicz膮cy Rady lub jego zast臋pcy z inicjatywy w艂asnej lub na wniosek Zarz膮du.
7.聽 Do dokonywania czynno艣ci pomi臋dzy Fundacj膮, a Cz艂onkami Zarz膮du Fundacji upowa偶niony jest Przewodnicz膮cy Rady lub jego Zast臋pca. 聽 聽

搂 10
Cz艂onkostwo Rady Fundacji ustaje z chwil膮:
1. 艢mierci cz艂onka;
2. Z艂o偶enia rezygnacji;
3. Odwo艂ania w trybie 搂 9 pkt. 2.

搂 11
1. Do zakresu dzia艂ania Rady nale偶膮 wszystkie sprawy zwi膮zane z dzia艂alno艣ci膮 Fundacji a w szczeg贸lno艣ci:
a)聽聽聽聽 Uchwalenia plan贸w dzia艂ania Fundacji;
b)聽聽聽聽 Ustalenia ilo艣ci Cz艂onk贸w Zarz膮du;
c)聽聽聽聽 Powo艂ywanie i odwo艂ywanie Prezesa Zarz膮du Fundacji oraz pozosta艂ych Cz艂onk贸w Zarz膮du;
d)聽聽聽聽 Zatwierdzenie sprawozda艅 Zarz膮du ze swej dzia艂alno艣ci oraz udzielanie absolutorium Zarz膮dowi;
e)聽聽聽聽 Uchwalanie Regulamin贸w dzia艂ania dla poszczeg贸lnych organ贸w Fundacji i jednostek organizacyjnych;
f)聽聽聽聽聽 Realizowanie zada艅 statutowych Fundacji i zada艅 postanowionych przez Zebranie Fundator贸w;
g)聽聽聽聽 Dokonywanie interpretacji postanowie艅 statutu Fundacji;
h)聽聽聽聽 Zatwierdzenie bilansu i rachunku wynik贸w oraz podejmowanie uchwa艂 o przeznaczeniu zysku lub sposobie pokrycia strat.
i)聽聽聽聽聽 Pe艂nienie funkcji nadzoru i kontroli nad dzia艂alno艣ci膮 Zarz膮du Fundacji.
2. Pracami Rady kieruje Przewodnicz膮cy i jego dw贸ch Zast臋pc贸w powo艂ywanych uchwa艂膮 Rady zwyk艂膮 wi臋kszo艣ci膮 oddanych g艂os贸w przez obecnych na Zebraniu.

搂 12
1. Zarz膮d kieruje dzia艂alno艣ci膮 Fundacji i reprezentuje ja na zewn膮trz.
2.聽 Zarz膮d mo偶e liczy膰 od 2 do 5 cz艂onk贸w za艣 w sk艂ad jego wchodzi Prezes, Wiceprezes oraz ewentualnie Sekretarz i Cz艂onkowie Zarz膮du.
3. Do kompetencji Zarz膮du nale偶膮 wszystkie sprawy niezastrze偶one w my艣l przepis贸w, ustaw lub statutu dla innych organ贸w, a w szczeg贸lno艣ci:
a)聽聽聽聽 Kierowanie bie偶膮c膮 dzia艂alno艣ci膮 Fundacji;
b)聽聽聽聽 Zarz膮dzanie maj膮tkiem Fundacji;
c)聽聽聽聽 Kierowanie dzia艂alno艣ci膮 gospodarcz膮;
d)聽聽聽聽 Realizowanie zada艅 statutowych Fundacji.

搂 13
聽1.聽聽 Cz艂onkami Zarz膮du mog膮 r贸wnie偶 by膰 Fundatorzy.
2.聽聽 Cz艂onkowie Zarz膮du mog膮 pozostawa膰 z Fundacj膮 w stosunku pracy.
3.聽聽 Prezes Zarz膮du obowi膮zany jest zwo艂a膰 posiedzenie Zarz膮du na 偶膮danie Ministra Kultury, Rady Fundacji lub, co najmniej dw贸ch Cz艂onk贸w Zarz膮du w terminie 14 dni od daty otrzymania 偶膮dania.
4.聽聽 Cz艂onkowie Zarz膮du Fundacji nie mog膮 by膰 skazani wyrokiem prawomocnym za przest臋pstwo umy艣lne 艣cigane z oskar偶enia publicznego lub przest臋pstwo skarbowe.

搂 14
Cz艂onkowie Zarz膮du powinni by膰 zawiadamiani o terminach posiedze艅 Zarz膮du z podaniem porz膮dku obrad przynajmniej na 3 dni przed dat膮 posiedzenia.

搂 15
Posiedzenie Zarz膮du zwo艂uje Prezes lub w przypadku niemo偶no艣ci dzia艂ania Prezesa 鈥 Wiceprezes.

搂 16
1.聽聽 Zarz膮d mo偶e podejmowa膰 uchwa艂y, je偶eli w posiedzeniu uczestniczy, co najmniej 2/3 jego cz艂onk贸w.
2.聽聽 Fundacja na zewn膮trz reprezentowana jest jednoosobowo: przez Prezesa albo Wiceprezesa Zarz膮du.
3.聽聽 Do sk艂adania o艣wiadcze艅 woli w sprawach maj膮tkowych potrzebne jest 艂膮czne dzia艂anie dw贸ch Cz艂onk贸w Zarz膮du lub jednego Cz艂onka Zarz膮du wraz z upowa偶nionym uchwa艂膮 Zarz膮du Pe艂nomocnikiem.

搂 17
1.聽聽 Uchwa艂y Zarz膮du zapadaj膮 wi臋kszo艣ci膮 g艂os贸w obecnych Cz艂onk贸w Zarz膮du z wyj膮tkiem uchwa艂 w sprawie zbywania, zmiany przeznaczenia lub obci膮偶enia maj膮tku Fundacji, przeznaczania nadwy偶ki przychod贸w nad kosztami, przy kt贸rych to sprawach wymagana jest bezwzgl臋dna wi臋kszo艣膰 g艂os贸w Cz艂onk贸w Zarz膮du. W razie r贸wno艣ci g艂os贸w decyduje g艂os Prezesa Zarz膮du.
聽2.聽聽 Posiedzenia Zarz膮du s膮 protoko艂owane.

搂 18
Cz艂onkostwo Zarz膮du ustaje z chwil膮:
1. 艢mierci cz艂onka;
2. Z艂o偶enia rezygnacji;
3. Odwo艂ania przez Rad臋 Fundacji.

搂 19
Warunki pracy i p艂acy pracownik贸w Fundacji okre艣la Zarz膮d.

搂 20
Organom Fundacji zabrania si臋:
1. Udzielania po偶yczek lub zabezpieczania zobowi膮za艅 maj膮tkiem Fundacji w stosunku do jej cz艂onk贸w, cz艂onk贸w organ贸w lub pracownik贸w oraz os贸b, z kt贸rymi cz艂onkowie, cz艂onkowie organ贸w oraz pracownicy Fundacji pozostaj膮 w zwi膮zku ma艂偶e艅skim, we wsp贸lnym po偶yciu albo w stosunku pokrewie艅stwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewie艅stwa lub powinowactwa w linii bocznej do drugiego stopnia albo s膮 zwi膮zani z tytu艂u przysposobienia, opieki lub kurateli, zwanych dalej „osobami bliskimi”,
2. Przekazywania maj膮tku Fundacji na rzecz jej cz艂onk贸w, cz艂onk贸w organ贸w lub pracownik贸w oraz ich os贸b bliskich, na zasadach innych ni偶 w stosunku do os贸b trzecich, w szczeg贸lno艣ci, je偶eli przekazanie to nast臋puje bezp艂atnie lub na preferencyjnych warunkach,
3. Wykorzystywania maj膮tku na rzecz cz艂onk贸w, cz艂onk贸w organ贸w lub pracownik贸w Fundacji oraz ich os贸b bliskich na zasadach innych ni偶 w stosunku do os贸b trzecich, chyba 偶e to wykorzystanie bezpo艣rednio wynika z celu statutowego Fundacji,
4. Zakupu towar贸w lub us艂ug od podmiot贸w, w kt贸rych uczestnicz膮 cz艂onkowie Fundacji, cz艂onkowie jej organ贸w lub pracownicy oraz ich os贸b bliskich, na zasadach innych ni偶 w stosunku do os贸b trzecich lub po cenach wy偶szych ni偶 rynkowe.

搂 21
Maj膮tek Fundacji stanowi fundusz za艂o偶ycielski w wysoko艣ci 64.330.000 (starych z艂otych),
2.500 dolar贸w USD oraz sprz臋t biurowy o 艂膮cznej warto艣ci 10.000 dolar贸w USD oraz 艣rodki finansowe, nieruchomo艣ci nabyte przez Fundacj臋 w toku jej dzia艂ania. 聽

搂 22
Dochodami Fundacji s膮:
1. Wp艂ywy z dzia艂alno艣ci gospodarczej Fundacji;
2. Dochody z maj膮tku ruchomego i nieruchomego;
3. Darowizny, spadki i zapisy;
4. Subwencje;
5. Inne wp艂ywy.

搂 23
聽1.聽聽 Dzia艂alno艣膰 gospodarcz膮 Fundacja prowadzi poprzez wyodr臋bnion膮 dzia艂alno艣膰 i udzia艂y w sp贸艂kach prawa handlowego.
2.聽聽 Regulamin dzia艂alno艣ci gospodarczej Fundacji okre艣la Zarz膮d.
3.聽聽 Zasady gospodarki finansowej i ewidencji ksi臋gowej winny by膰 zgodne z obowi膮zuj膮cymi w tym zakresie przepisami prawa.

搂 24
1.聽聽 Dla efektywniejszego realizowania cel贸w Fundacja mo偶e si臋 po艂膮czy膰 z inn膮 fundacj膮 maj膮c膮 siedzib臋 na terenie Rzeczypospolitej Polskiej.
2.聽聽 Po艂膮czenie nie mo偶e jednak nast膮pi膰, je偶eli cel ustanowienia Fundacji uleg艂by istotnej zmianie lub po艂膮czeniu sprzeciwiliby si臋 Fundatorzy.
3.聽聽 Decyzje o po艂膮czeniu podejmuje Zarz膮d w drodze jednomy艣lnej uchwa艂y, kt贸ra wymaga akceptacji Zebrania Fundator贸w pod rygorem niewa偶no艣ci.
4.聽聽 Po艂膮czenie nast臋puje przy odpowiednim zastosowaniu przepis贸w o utworzeniu i likwidacji Fundacji.

搂 25
1. Uchwa艂臋 o likwidacji Fundacji podejmuje Zarz膮d w drodze jednomy艣lnej uchwa艂y, uchwa艂a wymaga akceptacji Zebrania Fundator贸w.
2. Fundacja ulega likwidacji w razie wyczerpania si臋 艣rodk贸w finansowych i jej maj膮tku, b膮d藕 w razie zrealizowania cel贸w statutowych.
3. Momentem decyduj膮cym o likwidacji Fundacji jest sytuacja, w kt贸rej dalsze prowadzenie dzia艂alno艣ci zmierza艂oby do niewyp艂acalno艣ci.

搂 26
1. O likwidacji Fundacji Zarz膮d zawiadamia Ministra Kultury.
2. O przeznaczeniu Maj膮tku Fundacji pozosta艂ego po likwidacji decyduje Zebranie Fundator贸w.